ความภาคภูมิใจ

สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจำปี 2565
ระดับดีเด่นด้านการออม

สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น
ประจำปี 2565 

สหกรณ์ดีเด่นประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2554

สหกรณ์ดีเด่นประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ ประจำปี 2562 ของสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้ช่วยผู้จัดการสหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2558

สหกรณ์ดีเด่นประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2554

สหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีการส่งเสริมการอออมยอดเยี่ยมแห่งปี 2563

“A law is valuable, not because it is a law, but because there is right in it.”