ความภาคภูมิใจ

Aword65_02

สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น
ประจำปี 2565 

Aword65_01

สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น
ประจำปี 2565

ระดับดีเด่นด้านการออม

Aword2563

สหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีการส่งเสริมการอออมยอดเยี่ยมแห่งปี 2563

Aword2562

สหกรณ์ดีเด่นประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ ประจำปี 2562 ของสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

Aword2560

สหกรณ์ดีเด่นประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2560

Aword2558

ผู้ช่วยผู้จัดการสหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2558

Aword2554

สหกรณ์ดีเด่นประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2554

“A law is valuable, not because it is a law, but because there is right in it.”