ระเบียบ

1. ระเบียบเกี่ยวกับเงินฝาก
(1) การรับเงินฝาก
(2) การรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น
(3) การรับเงินฝากจากนิติบุคคล 

2. ระเบียบเกี่ยวกับหุ้น
(1) การถือหุ้นสมาชิก พ.ศ. 2566 
(2) การถือหุ้นสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2566
(3) การสมัครสมาชิกสหกรณ์ สำหรับผู้ที่ได้ลาออก หรือถูกให้ออกจากสมาชิกสหกรณ์ แต่มิได้ออกจากหน่วยงานต้นสังกัด พ.ศ. 2566

3. ระเบียบเกี่ยวกับเงินกู้
(1) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 
(2) เงินกู้สามัญ 
(3) เงินกู้สามัญเพื่อปรับปรุงหนี
(4) เงินกู้พิเศษ 
(5) เงินกู้แก่สมาชิกสมทบ

4. ระเบียบเกี่ยวกับสวัสดิการ
(1) ทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว
(2) ทุนการศึกษาอบรม
(3) การใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์

5. ระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินงาน
(1) ทุนเพื่อพัฒนากิจการสหกรณ์
(2) การควบคุมภายในและระบบสารสนเทศ 
(3) การตรวจสอบและการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน 
(4) การเก็บรักษายืมและทำลายเอกสาร 
(5) รับจ่ายและเก็บรักษาเงิน 
(6) เงินยืมทดรองจ่าย 
(7) การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ 
(8) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ เพื่อกิจการงานสหกรณ์ฯ สำหรับกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ 
(9) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ เพื่อกิจการงานสหกรณ์ฯ สำหรับกรรมการอื่น ผู้ตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที่ สมาชิก สมาชิกสมทบ ที่ปรึกษา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และบุคคลอื่นที่ทำ
ประโยชน์ให้สหกรณ์ฯ 
(10) การดำเนินธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

6. ระเบียบเกี่ยวกับกรรมการ
(1) การหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ 
(2) การจ่ายเงินโบนัสกรรมการ 

7. ระเบียบเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
(1) การบริหารงานบุคคลและข้อบังคับการทำงานของเจ้าหน้าที่ 
(2) สวัสดิการของเจ้าหน้าที่