ระเบียบ

1. ระเบียบเกี่ยวกับเงินฝาก
(1) การรับเงินฝาก
(2) การรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น
(3) การรับเงินฝากจากนิติบุคคล 

2. ระเบียบเกี่ยวกับหุ้น
(1) อัตราการถือหุ้นของสมาชิก 
(2) อัตราการถือหุ้นของสมาชิกสมทบ 

3. ระเบียบเกี่ยวกับเงินกู้
(1) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 
(2) เงินกู้สามัญ
(3) เงินกู้พิเศษ 
(4) เงินกู้สมาชิกสมทบ 

4. ระเบียบเกี่ยวกับสวัสดิการ
(1) กองทุนช่วยเหลือสมาชิก 
(2) กองทุนสวัสดิการเพื่อบำเหน็จสมาชิก 
(3) ทุนเพื่อการศึกษาอบรม 
(4) ทุนสาธารณประโยชน์ 
(5) กองทุนสวัสดิการเงินยืม 

5. ระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินงาน
(1) ทุนเพื่อจัดให้มีสำนักงาน 
(2) การควบคุมภายในและระบบสารสนเทศ 
(3) การตรวจสอบและการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน 
(4) การเก็บรักษายืมและทำลายเอกสาร 
(5) รับจ่ายและเก็บรักษาเงิน 
(6) เงินยืมทดรองจ่าย 
(7) การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ 
(8) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ เพื่อกิจการงานสหกรณ์ฯ สำหรับกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ 
(9) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ เพื่อกิจการงานสหกรณ์ฯ สำหรับกรรมการอื่น ผู้ตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที่ สมาชิก สมาชิกสมทบ ที่ปรึกษา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และบุคคลอื่นที่ทำ
ประโยชน์ให้สหกรณ์ฯ 
(10) การดำเนินธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

6. ระเบียบเกี่ยวกับกรรมการ
(1) การหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ 
(2) การจ่ายเงินโบนัสกรรมการ 

7. ระเบียบเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
(1) การบริหารงานบุคคลและข้อบังคับการทำงานของเจ้าหน้าที่ 
(2) สวัสดิการของเจ้าหน้าที่