ฝ่ายจัดการ

นางสมเกียรติ  เพชรวรพันธ์
ผู้จัดการ

นางดวงพร   ศรีแก้วณวรรณ์
ผู้ช่วยผู้จัดการ

นางกอบสุข  ยิ่งยงค์
เจ้าหน้าที่การเงิน

นายอัสรี  ดาหาเล็ก
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

น.ส.ธัญพร จิตวิรัตน์นุกุล
เจ้าหน้าที่ธุรการ