• รายงานกิจการประจำปี 2560

    ตามที่สหกรณ์ฯ ได้กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560  เป็นวันที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เพื่อรับทราบและพิจารณาอนุมัติเรื่องต่าง …

    Read More »