• วาระการประชุมใหญ่ สามัญประจำปี 2561

    ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด  ในการประชุมครั้งที่  2/2562     เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561  เห็นชอบให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561  เวลา …

    Read More »
  • การซื้อหุ้นเพิ่มพิเศษ

    คณะกรรมการดำเนินการฯ  ในการประชุมครั้งที่ 1/2562   เมื่อวันที่  29 ตุลาคม 2561  เห็นชอบให้ยกเลิกประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด เรื่อง หลักเกณฑ์การซื้อหุ้นเพิ่มพิเศษ  ฉบับลงวันที่ 1 พฤศจิกายน  2560 …

    Read More »