แบบฟอร์ม

1. เอกสารการสมัครสมาชิก
(1) ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกและแบบแสดงตัวตน (พิมพ์หน้า-หลัง)
(2) หนังสือให้ความยินยอมหักเงินเดือน หรือค่าจ้าง หรือเงินอื่นใด
(3) คำขอเปิดบัญชีเงินฝาก
(4) หนังสือให้ความยินยอมเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (พิมพ์หน้า-หลัง 2 ฉบับ)

2. เอกสารการสมัครสมาชิกสมทบ
(1) ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบและแบบแสดงตัวตน (พิมพ์หน้า-หลัง)
(2) หนังสือให้ความยินยอมหักเงินเดือน หรือค่าจ้าง หรือเงินอื่นใด
(3) คำขอเปิดบัญชีเงินฝาก
(4) หนังสือให้ความยินยอมเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (พิมพ์หน้า-หลัง 2 ฉบับ)

3. เอกสารเงินฝากสหกรณ์
(1) คำขอเปิดบัญชีเงินฝาก
(2) หนังสือให้ความยินยอมเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (พิมพ์หน้า-หลัง)
(3) หนังสือมอบอำนาจให้หักเงิน ณ ที่จ่าย เพื่อเข้าบัญชีเงินฝาก
(4) หนังสือให้คำยินยอมถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก
(5) บันทึกข้อตกลงการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ โครงการ “ออมทรัพย์วันเกิด”
(6) บันทึกข้อตกลงการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ โครงการ “ออมทรัพย์เกษียณสุขใจ”
(7) คำขอเกี่ยวกับเงินฝาก (กรณีทำสมุดหาย / เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว)

4. เอกสารการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล
(1) คำขอแจ้งความประสงค์ (เพิ่ม-ลดค่าหุ้น / เปลี่ยนแปลงเงินฝาก)
(2) คำขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนสมาชิก
(3) คำขอแจ้งความประสงค์อื่น ๆ
(4) หนังสือให้ความยินยอมเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (พิมพ์หน้า-หลัง)

5. เอกสารการขอรับสวัสดิการสมาชิก-
(1) คำขอรับเงินขวัญกำลังใจในวันเจ็บป่วย
(2) คำขอรับสวัสดิการไม่มีบุตร
(3) คำขอรับสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก
(4) คำขอรับเงินสงเคราะห์ประสบภัยพิบัติ
(5) หนังสือให้ความยินยอมเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (สำหรับสวัสดิการ)

6. เอกสารการขอลาออกจากสมาชิก – สมาชิกสมทบ
(1) คำขอลาออกจากการเป็นสมาชิก/สมาชิกสมทบ (พิมพ์หน้า-หลัง)
(2) หนังสือให้ความยินยอมเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (พิมพ์หน้า-หลัง)

7. เอกสารอื่น ๆ
(1) หนังสือโอนอิเล็กทรอนิกส์