ออมทรัพย์ทั่วไป

เงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป  ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝาก

การฝาก
– เปิดบัญชีครั้งแรกขั้นต่ำ 100 บาท
– ฝากเงินเพิ่มเมื่อใด จำนวนเงินเท่าใดก็ได้

การจ่ายดอกเบี้ย
– ดอกเบี้ยจะจ่ายให้ปีละ 2 ครั้ง คือ ในวันทำการแรกของสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาคม และเดือนกันยายน
– อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามประกาศ/ ยกเว้นภาษี

การถอนเงิน
– ถอนครั้งละเท่าไรก็ได้ เดือนละกี่ครั้งก็ได้ ไม่จำกัดจำนวน
– กำหนดยอดคงเหลือขั้นต่ำ 100 บาท

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
1. คำขอเปิดบัญชี
2. หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
3. หนังสือมอบอำนาจให้หักเงิน ณ ที่จ่าย เพื่อเข้าบัญชีเงินฝาก (กรณีที่ให้หักเงินเดือนเข้าบัญชีเงินฝาก)