ออมทรัพย์วันเกิด (เฉพาะสมาชิก)

ด้านเงินฝาก

ออมทรัพย์วันเกิด (เฉพาะสมาชิกประกาศฯ และระเบียบ

เป็นเงินฝากที่สหกรณ์ให้สวัสดิการวันเกิดสมทบ เป็นเงินฝากระยะยาววัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกมีเงินไว้ใช้จ่ายหรือชำระหนี้เมื่อเกษียณอายุหรือลาออกจากหน่วยงานต้นสังกัด

การฝาก
– ต้องมีอายุการเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 6 เดือน
– เปิดบัญชีในเดือนเกิด จำนวนเงินเท่ากับที่สหกรณ์สมทบ (สหกรณ์กำหนดเป็นปี ๆ ไป)
– ฝากเงินเพิ่มได้เฉพาะส่งหักเงินได้ ณ ที่จ่าย/หักผ่านบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป ขั้นต่ำ 100 บาท สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
– ฝากเพิ่มได้เฉพาะเดือนเกิด จำนวนเงินเท่ากับที่สหกรณ์สมทบ (สหกรณ์กำหนดเป็นปี ๆ ไป)
– ฝากเพิ่มได้ไม่เกินเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือเงินชดเชย หรือเงินบำเหน็จ ที่ได้รับ และต้องฝากภายใน 90 วัน
นับจากวันที่ได้รับเงินดังกล่าว และสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
– เงินอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร จะประกาศเป็นครั้งคราว

การจ่ายดอกเบี้ย
– ดอกเบี้ยจะจ่ายให้ปีละ 2 ครั้ง คือ ในวันทำการแรกของสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาคม และเดือนกันยายน
– อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามประกาศ/ยกเว้นภาษี

การถอนเงิน
– กรณีไม่เกษียณอายุหรือลาออกจากหน่วยงานต้นสังกัด สหกรณ์ไม่ให้ถอนเงิน
– กรณีเกษียณอายุหรือลาออกจากหน่วยงานต้นสังกัด แต่ยังเป็นสมาชิก ให้ถอนเงินได้ตามที่ประกาศกำหนด
กรณีปิดบัญชีก่อน ลาออกจากสหกรณ์ ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการดำเนินการก่อนปิดบัญชี กรณีปิดบัญชีแล้ว
จะไม่มีสิทธิเปิดบัญชีใหม่ และสหกรณ์ไม่ให้เงิน
– กำหนดยอดคงเหลือขั้นต่ำ 100 บาท

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
1. คำขอเปิดบัญชี
2. บันทึกข้อตกลง 
3. หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
4. หนังสือมอบอำนาจให้หักเงิน ณ ที่จ่าย เพื่อเข้าบัญชีเงินฝาก (กรณีที่ให้หักเงินเดือนเข้าบัญชีเงินฝาก)