ออมทรัพย์เกษียณสุขใจ (เฉพาะสมาชิก)

ด้านเงินฝาก
ออมทรัพย์เกษียณสุขใจ(เฉพาะสมาชิก)  ระเบียบ/ประกาศ
เป็นเงินฝากเงินฝากระยะยาว รองรับเงินกู้คู่เงินออม
วัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกมีเงินไว้ใช้จ่ายหรือชำระหนี้เมื่อเกษียณอายุหรือลาออกจากหน่วยงานต้นสังกัด

การฝาก
– การเปิดบัญชี คือ สมาชิกที่กู้เงิน และเงินฝากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่เงินกู้นั้น ๆ กำหนด หรือ สมาชิกที่อายุไม่เกิน 45 ปี
และส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนมาแล้วไม่น้อยกว่า 60 งวดเดือน หรือ สมาชิกที่มีอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป
– เปิดบัญชีครั้งแรกขั้นต่ำ 2,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท เว้นแต่ ผู้กู้เปิดบัญชีได้ตามจำนวนเงินที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์
– ฝากเงินเพิ่มได้เฉพาะส่งหักเงินได้ ณ ที่จ่าย/หักผ่านบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป ขั้นต่ำ 30 บาท สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท
– ฝากเงินเพิ่มได้ไม่เกินจำนวนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนที่ได้รับในแต่ละปี และต้องฝากภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับเงิน
ดังกล่าว และให้สิทธิฝากครั้งเดียวต่อการรับเงินแต่ละครั้ง
– ฝากเพิ่มได้ไม่เกินเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือเงินชดเชย หรือเงินบำเหน็จ ที่ได้รับ และต้องฝากภายใน 90 วัน นับจากวันที่
ได้รับเงินดังกล่าว และสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
– กรณีกู้เงินกับสหกรณ์ และเงินฝากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่เงินกู้นั้น ๆ กำหนด ให้สิทธิฝากเพิ่มได้ตามจำนวนเงินที่ขาด
– ฝากเงินเพิ่มนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น ได้อีกไม่เกิน 100,000 บาท/เดือน
– เงินอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร จะประกาศเป็นครั้งคราว

การจ่ายดอกเบี้ย
– ดอกเบี้ยจะจ่ายให้ปีละ 2 ครั้ง คือ ในวันทำการแรกของสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาคม และเดือนกันยายน
– อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามประกาศ/ยกเว้นภาษี

การถอนเงิน
– ถอนเฉพาะดอกเบี้ยเงินฝากปีละ 2 ครั้ง กำหนดเงื่อนไขดังนี้
(1) ดอกเบี้ยที่ได้รับในเดือนมีนาคมของทุกปี ให้สิทธิถอนได้ภายในเดือนเมษายน เท่านั้น
(2) ดอกเบี้ยที่ได้รับในเดือนกันยายนของทุกปี ให้สิทธิถอนได้ภายในเดือนตุลาคม เท่านั้น
– สมาชิกที่มีสิทธิถอนเงินฝาก กำหนดเงื่อนไขดังนี้
(1) กรณีสมาชิกมีสิทธิถอนเงิน ได้ปีละ 1ครั้ง และให้ถอนเฉพาะยอดเงินฝากที่ฝากตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป
(2) กรณีสมาชิกอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป และฝากเงินมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับจากวันเปิดบัญชี ให้สิทธิถอนเงินได้ปีละ 1 ครั้ง
และต้องคงบัญชีไว้ ไม่น้อยกว่า 30% ของยอดเงินฝาก ขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 2,000 บาท
(3) กรณีสมาชิกอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ให้สิทธิถอนเงินได้ปีละ 2 ครั้ง
(4) กรณีสมาชิกอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ก่อนวันที่ 1 พ.ย. 60 และฝากเงินมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีนับจากวันเปิดบัญชี
ให้สิทธิถอนเงินได้ปีละ 2 ครั้ง
– กรณีเงินฝากที่มีภาระเกี่ยวเนื่อง/ภาระผูกพันกับเงินกู้ ไม่มีสิทธิถอนดอกเบี้ยหรือเงินฝาก ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของเงินกู้
นั้น ๆ เว้นแต่ มียอดเงินฝากส่วนที่เกินจากภาระผูกพัน
– การปิดบัญชี
(1) กรณีฝากเงินมาแล้วไม่น้อยกว่า 7 ปีนับจากวันเปิดบัญชี ให้ปิดบัญชีโดยไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียม
(2) กรณีฝากเงินไม่ครบกำหนด 7 ปี นับจากวันเปิดบัญชี ให้ปิดบัญชี โดยจ่ายค่าธรรมเนียม
ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียม คิดเป็น 30% ของจำนวนดอกเบี้ยที่ได้รับในบัญชีนั้นทั้งหมด(ดอกเบี้ยที่ได้รับตั้งแต่ปีแรกจนถึงดอกเบี้ย
ที่ได้รับในวันปิดบัญชี) และค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์
(3) กรณีที่คณะกรรมการดำเนินการมีมติให้ขาดสมาชิกภาพเนื่องจากเสียชีวิต หรือสมาชิกที่เป็นคนไร้ความสามารถ
หรือเสมือนไร้ความสามารถ กรณีที่ฝากไม่ครบกำหนด 7 ปี นับจากวันเปิดบัญชี จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม
– สมาชิกที่เคยปิดบัญชี จะไม่มีสิทธิเปิดบัญชีใหม่ เว้นแต่ สมาชิกที่จำเป็นต้องเปิดบัญชีตามเงื่อนไขการกู้เงินตามที่กำหนด
ให้เป็นดุลยพินิจของผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาเป็นราย ๆ ไป
– กำหนดยอดคงเหลือขั้นต่ำ 2,000 บาท

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
1. คำขอเปิดบัญชี
2. บันทึกข้อตกลง
3. หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
4. หนังสือมอบอำนาจให้หักเงิน ณ ที่จ่าย เพื่อเข้าบัญชีเงินฝาก (กรณีที่ให้หักเงินเดือนเข้าบัญชีเงินฝาก)