ออมทรัพย์พิเศษ

ด้านเงินฝาก

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝาก

การฝาก
– เปิดบัญชีครั้งแรกขั้นต่ำ 100 บาท
– ฝากเงินเพิ่มเมื่อใด จำนวนเท่าใดก็ได้

การจ่ายดอกเบี้ย
– ดอกเบี้ยจะจ่ายให้ปีละ 2 ครั้ง คือ ในวันทำการแรกของสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาคม และเดือนกันยายน
– อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามประกาศ/ยกเว้นภาษี

การถอนเงิน
– ถอนครั้งละเท่าไรก็ได้ เดือนละกี่ครั้งก็ได้ ไม่จำกัดจำนวน
– กรณีถอนครั้งแรกของเดือน ไม่มีค่าธรรมเนียม หากถอนครั้งที่ 2 เป็นต้นไปของเดือนนั้น คิดค่าธรรมเนียมร้อยละ 1
ของจำนวนเงินที่ถอน ขั้นต่ำ 10 บาท
– กำหนดยอดคงเหลือขั้นต่ำ 100 บาท

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
1. คำขอเปิดบัญชี 
2. หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
3. หนังสือมอบอำนาจให้หักเงิน ณ ที่จ่าย เพื่อเข้าบัญชีเงินฝาก (กรณีที่ให้หักเงินเดือนเข้าบัญชีเงินฝาก)