ทรัพย์ประดู่

ด้านเงินฝาก

เงินฝากทรัพย์ประดู่  ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝาก
การฝาก
– ฝากเงินเท่ากันทุกเดือน เดือนละ ไม่ต่ำกว่า 100.- บาท
– ฝากตามระยะเวลาที่ได้ตกลงไว้กับสหกรณ์ ซึ่งผู้ฝากเป็นผู้เลือกเอง คือ 24 เดือน หรือ 36 เดือน โดยมียอดเงินรวม
ไม่เกิน 600,000.- บาท
– ฝากทุกเดือนไม่เกินวันที่เปิดบัญชี ถ้าหากฝากเกินวันที่เปิดบัญชี ให้เกินได้ 2 ครั้ง ครั้งที่ 3 ต้องปิดบัญชี
– กรณีตัดโอนจากบัญชีต้องมีเงินในบัญชีที่ให้ตัดก่อนวันครบกำหนดตัดโอน
– กรณีตัดโอนระหว่างบัญชีจะต้องเป็นบัญชีของตนเองเท่านั้น

การจ่ายดอกเบี้ย
– จ่ายเมื่อครบกำหนดตามระยะเวลาและวันที่ฝาก
– อัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดระยะเวลาการฝาก ตามประกาศ ณ วันที่เปิดบัญชี
– ผู้ฝากได้รับการยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก เว้นแต่ สามีภรรยา ฝากเงินร่วมกันหรือแยกกัน ได้รับยกเว้นภาษีดอกเบี้ย
15% เพียงเล่มเดียว

การถอน
– ปิดบัญชีเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝากตามข้อตกลง
– ปิดบัญชีก่อนครบกำหนด จะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์สำหรับยอดเงินนำฝาก 3 เดือนขึ้นไปและไม่ได้รับ
ยกเว้นภาษี
– ถอนบางส่วนไม่ได้

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
1. คำขอเปิดบัญชี
2. หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
3. หนังสือมอบอำนาจให้หักเงิน ณ ที่จ่าย เพื่อเข้าบัญชีเงินฝาก (กรณีที่ให้หักเงินเดือนเข้าบัญชีเงินฝาก) 
4. หนังสือให้คำยินยอมถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก (กรณีเปิดบัญชีเงินฝากทรัพย์ประดู่)