เงินกู้สมาชิกสมทบ

ด้านเงินกู้

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินทั่วไป ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้บริการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินทั่วไปสำหรับสมาชิกสมทบ

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับครอบครัวหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของสมาชิก

หลักเกณฑ์
1. ต้องส่งค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน
2. เปิดวงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท และไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าหุ้น
3. การรับเงินแต่ละครั้งไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าหุ้น
(เงื่อนไขอื่น ๆ ตามประกาศ)

การผ่อนชำระ
1. สมาชิกที่ได้รับอนุมัติเงินกู้และได้ทำหนังสือสัญญากู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินแล้ว สามารถขอรับเงินกู้ได้
ทุกเดือน โดยไม่ต้องทำสัญญาใหม่ภายใน 12 เดือน นับจากวันทำสัญญา
2. การผ่อนชำระหนี้ : ส่งคืนต้นเงินเท่ากันทุกงวด (เว้นแต่งวดสุดท้าย) และชำระดอกเบี้ยต่างหาก ภายใน 12 งวด

หมายเหตุ
1. อัตราดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศสหกรณ์
2. สมาชิกที่ต้องการตรวจสอบสิทธิ์การกู้ ในช่องทางดังนี้
(1) Messenger facebook : Wu Saving
(2) Line Official Account : wusaving (line id : @537sgddw

เงินกู้พิเศษแบบหมุนเวียน ประกาศฯ เรื่อง เงินกู้พิเศษหมุนเวียนสมาชิกสมทบ

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับครอบครัวหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของสมาชิก

หลักเกณฑ์
1. ต้องส่งค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวดเดือน
2. การรับเงินแต่ละครั้งไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าหุ้น
(เงื่อนไขอื่น ๆ ตามประกาศ)
3. สมาชิกที่มีสิทธิขอทำวงเงินกู้พิเศษแบบหมุนเวียนได้ จะต้องมีทุนเรือนหุ้น หรือเงินฝาก (รวมกันทุกบัญชีที่ใช้เป็น
หลักประกัน) เป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่า 10,530 บาท
4. การรับเงินแต่ละครั้งต้องไม่น้อยกว่า 10,000 บาท และไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าหุ้น
(เงื่อนไขอื่น ๆ ตามประกาศ)

การผ่อนชำระ
1. สามารถขอรับเงินกู้ได้ทุกเดือน โดยไม่ต้องทำสัญญาใหม่ภายใน 15 ปี นับจากวันทำสัญญา 
2. การผ่อนชำระหนี้ : ส่งคืนต้นเงินเท่ากันทุกงวด (เว้นแต่งวดสุดท้าย) และชำระดอกเบี้ยต่างหาก ขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 500 บาท ไม่เกิน 180 งวด
3. การผ่อนชำระกำหนดดังนี้
(1) โดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือนของผู้กู้ ณ ที่จ่าย (กรณีลูกจ้างชั่วคราว) 
(2) โดยวิธีหักผ่านบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ในสหกรณ์ฯ ของสมาชิกสมทบ
(3) สมาชิกสมทบมีสิทธิขอเปลี่ยนแปลงวิธีการส่งเงินงวดชำระหนี้ หากเป็นไปตามเงื่อนไข ที่กำหนด ให้จ่าย
ค่าธรรมเนียมในการขอเปลี่ยนแปลงครั้งละ 100 บาท กรณีที่สหกรณ์เป็นผู้กำหนดให้เปลี่ยนแปลงวิธีการส่งเงินงวด
ชำระหนี้จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าว

หมายเหตุ
1. อัตราดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศสหกรณ์
2. สมาชิกที่ต้องการตรวจสอบสิทธิ์การกู้ ในช่องทางดังนี้
(1) Messenger facebook : Wu Saving
(2) Line Official Account : wusaving (line id : @537sgddw