สวัสดิการสมาชิก

ด้านสวัสดิการสมาชิก

กองทุนช่วยเหลือสมาชิก/ประกันอุบัติเหตุ (ข้อมูลระเบียบ-ประกาศ ว่าด้วยกองทุนฯ)

สหกรณ์มอบสวัสดิการกองทุนช่วยเหลือสมาชิก/ ประกันอุบัติเหตุ เพื่อช่วยเหลือสมาชิกและหรือผู้รับผลประโยชน์ กรณีที่สมาชิกเสียชีวิต หรือทุพพลภาพจนเป็นเหตุให้ออกจากงาน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อช่วยเหลือสมาชิกกรณีที่สมาชิกทุพพลภาพ หรือช่วยเหลือทายาทของสมาชิกกรณีสมาชิกเสียชีวิต
2. เพื่อคุ้มครองภาระหนี้สินของสมาชิกที่มีต่อสหกรณ์
3. เพื่อคุ้มครองและช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้ของสมาชิกที่เสียชีวิต
4. เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงของสหกรณ์

หลักเกณฑ์การขอรับสวัสดิการ
1. สมาชิกหรือทายาทติดต่อขอรับเงินสวัสดิการตามแบบคำขอที่สหกรณ์กำหนดโดยเร็ว เมื่อสมาชิกเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ
2. สหกรณ์จ่ายสวัสดิการโดยเบิกจากประกันภัยอุบัติเหตุที่สหกรณ์ทำให้สมาชิกเป็นรายบุคคล(ถ้ามี)
เต็มจำนวนก่อน เงินส่วนต่างเบิกจากกองทุนช่วยเหลือสมาชิก

สมาชิกเสียชีวิต สหกรณ์จ่ายเงินจากกองทุนให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ ดังนี้

สมาชิกทุพพลภาพ จนเป็นเหตุให้หน่วยงานต้นสังกัดมีคำสั่งให้ออกจากงาน สหกรณ์จะจ่ายเงินจากกองทุนให้กับสมาชิก หรือผู้รับผลประโยชน์ หรือผู้ได้รับมอบอำนาจ ดังนี้

สวัสดิการสมาชิก

สวัสดิการสมาชิกเป็นขวัญกำลังใจในวันเจ็บป่วย
สหกรณ์มอบสวัสดิการให้สมาชิกเพื่อเป็นขวัญกำลังใจวันเจ็บป่วย เข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ณ โรงพยาบาล

หลักเกณฑ์การขอรับสวัสดิการ
1. ต้องมีอายุการเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 6 เดือน
2. สมาชิกที่พักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลทุกกรณี ครั้งละ 500 บาท ไม่เกิน 2 ครั้งต่อปีบัญชีสหกรณ์(ปีบัญชีสหกรณ์สิ้นสุด 30 ก.ย. ของทุกปี) ยกเว้น การคลอดบุตร การทำหมัน  และการทำศัลยกรรมตกแต่งเสริมความงาม (ยกเว้นจากโรคหรืออุบัติเหตุ) ไม่ได้รับสวัสดิการนี้
3. ต้องยื่นเอกสารภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกจากโรงพยาบาล หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

3. ยื่นคำขอรับเงินสวัสดิการตามแบบที่สหกรณ์กำหนด พร้อมเอกสารดังนี้
(1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวพนักงาน และ
(2) ใบรับรองแพทย์ หรือสำเนาหลักฐานอื่นอันแสดงว่าได้รับการเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
1. คำขอรับเงินสวัสดิการ 
2. หนังสือให้ความยินยอม เก็บรวบรวมข้อมูล เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 

สหกรณ์มอบสวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก เพื่อส่งเสริมการศึกษาและเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุตรของสมาชิก จะประกาศเงื่อนไขการจ่ายทุนการศึกษาบุตรให้ทราบเป็นรายปี

กองทุนสวัสดิการเพื่อบำเหน็จสมาชิก (ระเบียบ/ประกาศฯ)
สหกรณ์มอบสวัสดิการเพื่อบำเหน็จสมาชิกเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับสมาชิกที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ตั้งแต่ 60 เดือน (5 ปี) ขึ้นไป และเกษียณอายุ หรือลาออกจากหน่วยงานต้นสังกัด ประกอบด้วย
1. เงินบำเหน็จสมาชิก (อายุสมาชิกตั้งแต่ 120 เดือนขึ้นไป)
2. เงินบำเหน็จสมาชิกเกษียณอายุ (อายุสมาชิกตั้งแต่ 60เดือนขึ้นไป)
3. เงินบำเหน็จสมาชิกอาวุโส(อายุสมาชิกตั้งแต่ 60 เดือนขึ้นไป)

หลักเกณฑ์การขอรับสวัสดิการ
เงินบำเหน็จสมาชิก สวัสดิการที่ให้สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 120 เดือนขึ้นไป และต้องลาออกจากการเป็นสมาชิก ดังนี้

(ยื่นคำขอฯ พร้อมกับการยื่นคำขอลาออกจากการเป็นสมาชิก)

เงินบำเหน็จสมาชิกเกษียณอายุ สวัสดิการที่ให้สมาชิกที่เกษียณอายุการทำงานจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และสหกรณ์ และมีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 60 เดือนขึ้นไป ดังนี้

(ยื่นคาขอฯ ได้ตั้งแต่ปีที่เกษียณอายุ (เดือน ก.ย. – ต.ค. ของทุกปี)

เงินบำเหน็จสมาชิกอาวุโส สวัสดิการที่ให้สมาชิกที่อายุ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีอายุการเป็นสมาชิก 120 เดือนขึ้นไป และต้องลาออกจากการเป็นสมาชิก ดังนี้
(ยื่นคำขอฯ พร้อมกับการยื่นคำขอลาออกจากการเป็นสมาชิก)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
1. คำขอรับเงินสวัสดิการ 
2. หนังสือให้ความยินยอม เก็บรวบรวมข้อมูล เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 

สวัสดิการสมาชิก

สงเคราะห์สมาชิกที่ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ (ประกาศฯ)
สหกรณ์ขอมอบสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือและเป็นขวัญกำลังใจให้สมาชิกที่ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ
“ภัยพิบัติ หมายถึง ภัยที่เกิดจากธรรมชาติ และเกิดจากมนุษย์ ซึ่งส่งผลให้อาคารที่อยู่อาศัยเสียหาย (ไม่รวมทรัพย์สินภายในอื่น ๆ) เช่น วาตภัย อัคคีภัย ธรณีพิบัติ”

หลักเกณฑ์การขอรับสวัสดิการ
1. ต้องมีอายุการเป็นสมาชิกครบ 1 ปีบริบูรณ์ โดยนับตั้งแต่วันที่ได้สิทธิเป็นสมาชิกจนถึงวันที่เกิดเหตุภัยพิบัติ
2. ติดต่อขอรับเงินภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ประสบภัยพิบัติ หากเลยกำหนดเวลาถือว่าสละสิทธิ์
3. สมาชิก และหรือคู่สมรสต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่ประสบภัยพิบัติ เว้นแต่ บ้านเช่า หรือบ้านพักของทางราชการ หรือหน่วยงานอื่น ๆ
3. การได้รับเงินสงเคราะห์อันเนื่องจากประสบภัยพิบัติ ที่ส่งผลให้อาคารที่อยู่อาศัยเสียหาย ไม่รวมทรัพย์สินภายในอื่น ๆ
4. กรณีเกิดอุทกภัยอันสืบเนื่องจากวาตภัย หรือธรณีพิบัติ และส่งผลให้เกิดความเสียหายต่ออาคารที่อยู่อาศัย ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการในการจ่ายเงินสงเคราะห์ประสบภัยพิบัติ
5. หลักเกณฑ์การจ่าย

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
1. คำขอรับเงินสวัสดิการ
2. หนังสือให้ความยินยอม เก็บรวบรวมข้อมูล เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

สวัสดิการสมาชิก

สวัสดิการสมาชิกที่ไม่มีบุตร 
สหกรณ์มอบสวัสดิการเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับสมาชิกที่ไม่มีบุตร (ไม่ว่าจะมีคู่สมรสหรือไม่มีคู่สมรส)

หลักเกณฑ์การขอรับสวัสดิการ
1. สมาชิกที่ไม่มีบุตร อายุ 50 ปีขึ้นไป (พ.ศ. ลบ พ.ศ.) และต้องมีอายุสมาชิกไม่น้อยกว่า 120 เดือนขึ้นไป
2. จ่ายเงินสวัสดิการรายละ 2,500 บาท ให้เพียงครั้งเดียว
3. ยื่นคำขอรับสวัสดิการในระหว่างที่เป็นสมาชิก (กรณียื่นพร้อมกับขอลาออกจะไม่ได้รับสิทธิ)
4. กรณีมีคู่สมรสเป็นสมาชิกด้วย ให้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการนี้ ในฐานะสมาชิก

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
1. คำขอรับเงินสวัสดิการ
2. หนังสือให้ความยินยอม เก็บรวบรวมข้อมูล เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

สวัสดิการสมาชิก

สวัสดิการวันเกิด (ลิ้งประกาศฯ โครงการออมทรัพย์วันเกิด)
สหกรณ์มอบสวัสดิการเพื่อวันเกิดให้กับสมาชิก ในวันคล้ายวันเกิดสมาชิก โดยสมาชิกฝากเงินในเดือนเกิด(เท่านั้น) เข้าบัญชี ออมทรัพย์วันเกิด ให้สมาชิกเป็นเงินขวัญถุงในยามเกษียณอายุ และเพื่อสร้างเสริมจิตสำนึกให้สมาชิกรักการออม และออมเงินอย่างต่อเนื่องเพื่อชีวิตที่อยู่ดีกินดี

หลักเกณฑ์การขอรับสวัสดิการ
1. ให้สมาชิกที่ส่งค่าหุ้นรายเดือนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน
2. เปิดบัญชีออมทรัพย์วันเกิด หรือฝากเงินเพิ่มในเดือนเกิด = จำนวนเงินที่สหกรณ์กำหนดในแต่ละปี โดยสหกรณ์ จะฝากเงินสวัสดิการสมทบให้ในบัญชีเงินฝากเท่ากัน
3. การฝากเพิ่มหรือการถอนเงินเป็นไปตามเงื่อนไขของบัญชีออมทรัพย์วันเกิด

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
1. คำขอรับเงินสวัสดิการ 
2. บันทึกข้อตกลงการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ โครงการ “ออมทรัพย์วันเกิด” 
3. หนังสือให้ความยินยอม เก็บรวบรวมข้อมูล เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

สวัสดิการสมาชิก

ทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อสงเคราะห์การศพ (ประกาศฯ)

1. สงเคราะห์การศพกรณีสมาชิกเสียชีวิต
สหกรณ์ขอมอบสวัสดิการเพื่อช่วยเหลืองานศพกรณีที่สมาชิกเสียชีวิต เพื่อมอบเป็นสิ่งของแสดงการไว้อาลัย และหรือเงินร่วมทำบุญ ในนาม “สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด”

หลักเกณฑ์การขอรับสวัสดิการ
1. สหกรณ์จ่ายสมาชิกเสียชีวิต ได้รับเงินสงเคราะห์การศพ จำนวนเงิน 6,500 บาท
2. สหกรณ์โดยตัวแทนจะส่งมอบเงินสงเคราะห์ (รวมค่าพวงหรีด) ในงานศพ
3. กรณีไม่ได้ส่งมอบในงานศพ ให้ผู้รับผลประโยชน์ติดต่อขอรับเงินดังกล่าวภายใน 365 วันนับจากวันเสียชีวิต
มิฉะนั้น ถือว่าสละสิทธิ์ในการรับเงินสวัสดิการ พร้อมเอกสารหลักฐานสำเนาใบมรณะบัตรผู้เสียชีวิต

2. สงเคราะห์การศพกรณีครอบครัวของสมาชิกเสียชีวิต
สหกรณ์ขอมอบสวัสดิการเพื่อช่วยเหลืองานศพกรณีที่สมาชิกเสียชีวิต และ กรณีที่บิดา มารดา คู่สมรส และบุตรของสมาชิก เสียชีวิต เพื่อมอบเป็นสิ่งของแสดงการไว้อาลัยและหรือเงินร่วมทำบุญในนาม “สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด”

หลักเกณฑ์การขอรับสวัสดิการ
1. สหกรณ์จ่ายสมาชิกเสียชีวิต ได้รับเงินสงเคราะห์การศพ จำนวนเงิน 3,000 บาท
2. สหกรณ์โดยตัวแทนจะส่งมอบเงินสงเคราะห์ (รวมค่าพวงหรีด) ในงานศพ
3. กรณีไม่ได้ส่งมอบในงานศพ ให้สมาชิกติดต่อขอรับเงินดังกล่าวภายใน 365 วันนับจากวันเสียชีวิต มิฉะนั้น ถือว่า
สละสิทธิ์ในการรับเงินสวัสดิการ

เอกสารหลักฐาน
1. สำเนาใบมรณะบัตรของผู้เสียชีวิต
2. สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก (กรณีบิดา หรือมารดาเสียชีวิต)
3. สำเนาทะเบียนสมรส(กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)
4. สำเนาทะเบียนบ้านของบุตร หรือสำเนาสูติบัตร(กรณีบุตรเสียชีวิต)

สวัสดิการสมาชิก

เงินกองทุนสวัสดิการเงินยืมเพื่อช่วยเหลือสมาชิก (ประกาศ)
สหกรณ์ขอมอบสวัสดิการเป็นเงินยืมเพื่อช่วยเหลือสมาชิก กรณีที่ คู่สมรส บุตร รวมบุตรบุญธรรม บิดา มารดาของสมาชิกเสียชีวิต

หลักเกณฑ์การขอรับสวัสดิการ
1. ในวงเงินไม่เกิน 30,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.00 ต่อปี
2. ยื่นคำขอฯ ผ่านระบบ Email ได้ตั้งแต่วันเสียชีวิต จนกว่าจะเสร็จพิธีการศพ
3. ต้องรับเงินภายใน 5 วัน นับแต่วันได้รับอนุมัติ
4. มารับที่สำนักงานสหกรณ์ หรือมอบอำนาจให้สหกรณ์โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของสมาชิก

เอกสารหลักฐาน
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวพนักงาน
2. สำเนาใบมรณบัตรของผู้เสียชีวิต หรือเอกสารอื่นที่แสดงการเสียชีวิต เช่น ใบชัณสูตรศพบันทึกประจำวัน ใบแจ้งความ หรือหนังสือรับรองจากราชการ หรือจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น หรือเอกสารการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานศพผ่านอินทราเน็ต หรือเว็บเพจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวพนักงานผู้ค้ำประกัน