สวัสดิการสมาชิกสมทบ

สงเคราะห์การศพกรณีสมาชิกสมทบเสียชีวิต (ประกาศ)
สหกรณ์ขอมอบสวัสดิการเพื่อช่วยเหลืองานศพกรณีที่สมาชิกสมทบเสียชีวิต เพื่อมอบเป็นสิ่งของแสดงการไว้อาลัยและหรือเงินร่วมทำบุญ ในนาม “สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด”

หลักเกณฑ์การขอรับสวัสดิการ
1. สหกรณ์จ่ายสมาชิกสมทบเสียชีวิต ได้รับเงินสงเคราะห์การศพ จำนวนเงิน 3,000 บาท
2. สหกรณ์โดยตัวแทนจะส่งมอบเงินสงเคราะห์ (รวมค่าพวงหรีด) ในงานศพ
3. กรณีไม่ได้ส่งมอบในงานศพ ให้ผู้รับผลประโยชน์ติดต่อขอรับเงินดังกล่าวภายใน 365 วันนับจากวันเสียชีวิต
มิฉะนั้น ถือว่าสละสิทธิ์ในการรับเงินสวัสดิการ พร้อมเอกสารหลักฐานสำเนาใบมรณะบัตรผู้เสียชีวิต

ทุนเพื่อการศึกษาบุตร
สหกรณ์มอบสวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก เพื่อส่งเสริมการศึกษาและเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุตรของสมาชิก จะประกาศเงื่อนไขการจ่ายทุนการศึกษาบุตรให้ทราบเป็นรายปี