Home / ประกาศ

ประกาศ

 pdf รับสมาชิกสมทบ(ชำระค่าหุ้นรายไตรมาส)
 pdf วิธีชำระค่าหุ้นสมาชิก/สมาชิกสมทบ
 pdf เงินกู้สามัญทั่วไป
 pdf ระยะเวลารับเงินกู้สามัญ
 pdf การผ่อนชำระเงินกู้สามัญ
 pdf ฉุกเฉินสมาชิก
 pdf เงินกู้ฉุกเฉินสมาชิกสมทบ
 pdf เงินกู้พิเศษแบบหมุนเวียนสมาชิกสมทบ
 pdf เงินกู้พิเศษหมุนเวียนสมาชิก
 pdf เงินกู้สามัญเพื่อการเคหะสงเคราะห์
 pdf เงินกู้สามัญสงเคราะห์พิเศษ
 pdf ลงทุนประกอบอาชีพ
 pdf เงินกู้พิเศษเคหะ-วลัยลักษณ์เคหะ 1
 pdf เงินกู้พิเศษเคหะ-วลัยลักษณ์เคหะ 2
 pdf เงินกู้เพื่อการเอนกประสงค์
 pdf บริษัทประเมินราคา
 pdf อัตรา หลักเกณฑ์จ่ายสงเคราะห์การศพ
 pdf หลักเกณฑ์ อัตราจ่ายสมาชิกประสบภัยพิบัติ
 pdf สวัสดิการเพื่อบำเหน็จสมาชิก
 pdf อัตราค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่า
 pdf วันหยุดงาน
 pdf วันหยุดงานเพิ่มเติม
 pdf เงินยืมเพื่อช่วยเหลือสมาชิก
 pdf บัญชีเงินเดือนเจ้าหน้าที่
 pdf ค่าทำขวัญ-ค่าทำศพ
 pdf สวัสดิการเงินกู้ยืมเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์
 pdf สวัสดิการเจ็บป่วย-การศพ
 pdf สวัสดิการการศึกษาบุตร
 pdf สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
 pdf การใช้อสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกัน
 pdf นโยบายป้องกันปราบปรามฟอกเงิน
 pdf แนวทางปฏิบัติตามป้องกันปราบปรามฟอกเงิน
 pdf เงินกู้สามัญสวัสดิการซื้อบ้านพักอาศัย