Home / ประกาศ

ประกาศ

 pdf รับสมาชิกสมทบ(ชำระค่าหุ้นรายไตรมาส)
pdf วิธีชำระค่าหุ้นสมาชิก/สมาชิกสมทบ
pdf เงินกู้สามัญทั่วไป
pdf ระยะเวลารับเงินกู้สามัญ
pdf การผ่อนชำระเงินกู้สามัญ
pdf เงินกู้สามัญเพื่อการเคหะสงเคราะห์
pdf เงินกู้สามัญสงเคราะห์พิเศษ
pdf 
เงินกู้สามัญสวัสดิการซื้อบ้านพักอาศัย
pdf 
ฉุกเฉินสมาชิก
pdf
เงินกู้ฉุกเฉินสมาชิกสมทบ
pdf เงินกู้พิเศษหมุนเวียนสมาชิก
pdf
เงินกู้พิเศษแบบหมุนเวียนสมาชิกสมทบ
pdf ลงทุนประกอบอาชีพ
pdf เงินกู้พิเศษเคหะ-วลัยลักษณ์เคหะ 1
pdf เงินกู้พิเศษเคหะ-วลัยลักษณ์เคหะ 2
pdf เงินกู้พิเศษเพื่อการเอนกประสงค์
pdf บริษัทประเมินราคา
pdf
การใช้อสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกัน
pdf ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเงินกู้
pdf อัตรา หลักเกณฑ์จ่ายสงเคราะห์การศพ
pdf หลักเกณฑ์ อัตราจ่ายสมาชิกประสบภัยพิบัติ
pdf สวัสดิการเพื่อบำเหน็จสมาชิก
pdf อัตราค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่า
pdf เงินยืมเพื่อช่วยเหลือสมาชิก
pdf บัญชีเงินเดือนเจ้าหน้าที่
pdf ค่าทำขวัญ-ค่าทำศพ
pdf สวัสดิการเงินกู้ยืมเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์
pdf สวัสดิการเจ็บป่วย-การศพ
pdf สวัสดิการการศึกษาบุตร
pdf สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
pdf นโยบายป้องกันปราบปรามฟอกเงิน
pdf แนวทางปฏิบัติตามป้องกันปราบปรามฟอกเงิน
pdf วันหยุดงาน
pdf 
วันหยุดงานเพิ่มเติม