สหกรณ์ฯ กำหนดสวัสดิการสมาชิกเป็นขวัญกำลังใจในวันเจ็บป่วย

สหกรณ์ฯ กำหนดสวัสดิการสมาชิกเป็นขวัญกำลังใจในวันเจ็บป่วย  มีผลวันที่ 1 มิ.ย. 63  ให้สมาชิกที่พักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลทุกกรณี ครั้งละ 300 บาท  ไม่เกิน 3 ครั้งต่อปีบัญชีสหกรณ์  ยกเว้น การคลอดบุตร  และการทำศัลยกรรมตกแต่งเสริมความงาม