ทวีทรัพย์

ด้านเงินฝาก
เงินฝากทวีทรัพย์  ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝาก
การฝาก
– เปิดบัญชีครั้งแรกขั้นต่ำ 500 บาท
– การฝากครั้งต่อไปต้องไม่ต่ำกว่า 500 บาท ยกเว้นรายการโอน เช่น ดอกเบี้ย

การจ่ายดอกเบี้ย
– ยอดฝากครบกำหนดจ่ายดอกเบี้ยปีละ 4 ครั้ง คือ วันทำการแรกของสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาคม, มิถุนายน,
กันยายน และเดือนธันวาคม
– ดอกเบี้ยจะจ่ายให้เฉพาะยอดเงินที่ผ่านวันเข้าดอกเบี้ยมาแล้ว 1 ครั้ง
– อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามประกาศ/ ยกเว้นภาษีดอกเบี้ย

การถอนเงิน
– ถอนครั้งละเท่าไรก็ได้ เดือนละกี่ครั้งก็ได้ ไม่จำกัดจำนวน
– ยอดเงินที่ถอนก่อนครบกำหนดเข้าดอกเบี้ย จะได้ดอกเบี้ยครึ่งหนึ่งของดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป
และโอนเข้าบัญชีให้ ณ วันครบกำหนดจ่ายดอกเบี้ย
– กำหนดยอดคงเหลือขั้นต่ำ 500 บาท

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
1. คำขอเปิดบัญชี 
2. หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
3. หนังสือมอบอำนาจให้หักเงิน ณ ที่จ่าย เพื่อเข้าบัญชีเงินฝาก (กรณีที่ให้หักเงินเดือนเข้าบัญชีเงินฝาก)