เงินกู้สมาชิก

เงินกู้สมาชิก

ด้านเงินกู้
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินทั่วไป (ประกาศฯ เรื่อง การให้บริการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน)
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับครอบครัวหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของสมาชิก
หลักเกณฑ์
1. ต้องส่งค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 งวดเดือน
2. เปิดวงเงินกู้ไม่เกิน 2 เท่าของเงินได้รายเดือน และไม่เกิน 100,000 บาท สุดแต่จำนวนไหนจะน้อยกว่า
3. การรับเงินแต่ละครั้งไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าหุ้น
(เงื่อนไขอื่น ๆ ตามประกาศ)

การผ่อนชำระ
1. สมาชิกที่ได้รับอนุมัติเงินกู้และได้ทำหนังสือสัญญากู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินแล้ว สามารถขอรับเงินกู้ได้ทุกเดือน
โดยไม่ต้องทำสัญญาใหม่ภายใน 12 เดือน นับจากวันทำสัญญา
2. การผ่อนชำระหนี้ : ส่งคืนต้นเงินเท่ากันทุกงวด (เว้นแต่งวดสุดท้าย) และชำระดอกเบี้ยต่างหาก ไม่เกิน 12 งวด

หมายเหตุ
1. อัตราดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศสหกรณ์
2. สมาชิกที่ต้องการตรวจสอบสิทธิ์การกู้ ให้ส่งสลิปเงินเดือนล่าสุด และเดือนมีนาคมปี 2563 มาที่สหกรณ์
เพื่อคำนวณสิทธิ์กู้ ในช่องทางดังนี้
(1) Messenger facebook : Wu Saving
(2) Line Official Account : @537sgddw
(3) E-mail : wusaving@hotmail.com

ด้านเงินกู้

เงินกู้พิเศษแบบหมุนเวียน ประกาศฯ เรื่อง พิเศษหมุนเวียนสมาชิก

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับครอบครัวหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของสมาชิก

หลักเกณฑ์
1. ต้องส่งค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวดเดือน
2. วงเงินกู้ไม่เกิน 7,000,000 บาท ดังนี้
(1) กรณีที่ใช้สิทธิเรียกร้องในทุนเรือนหุ้นเป็นประกัน ไม่เกิน 4,000,000 บาท ไม่เกิน 1 สัญญา
(2) กรณีที่ใช้สิทธิเรียกร้องในบัญชีเงินฝากเป็นประกัน ไม่เกิน 3,000,000 บาท ไม่เกิน 3 สัญญา
(อัตราดอกเบี้ยของเงินฝากเป็นหลักประกัน + 2)
3. สมาชิกที่มีสิทธิขอทำวงเงินกู้พิเศษแบบหมุนเวียนได้ จะต้องมีทุนเรือนหุ้น หรือเงินฝาก (รวมกันทุกบัญชีที่ใช้
เป็นหลักประกัน) เป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่า 10,530 บาท
4. การรับเงินแต่ละครั้งต้องไม่น้อยกว่า 10,000 บาท และไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าหุ้น
(เงื่อนไขอื่น ๆ ตามประกาศ)

การผ่อนชำระ
1. สามารถขอรับเงินกู้ได้ทุกเดือน โดยไม่ต้องทำสัญญาใหม่ภายใน 10 ปี นับจากวันทำสัญญา เว้นแต่มูลค่าหุ้นจะเพิ่มขึ้นมากกว่าวงเงินที่เปิดไว้ สามารถขอเปิดวงเงินใหม่ได้
2. การผ่อนชำระหนี้ : ส่งคืนต้นเงินเท่ากันทุกงวด (เว้นแต่งวดสุดท้าย) และชำระดอกเบี้ยต่างหาก ขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 500 บาท ไม่เกิน 120 งวด
3. การผ่อนชำระกำหนดดังนี้
(1) กรณี ณ ขณะใดขณะหนึ่งมีหนี้เงินกู้หลายประเภท ให้ผ่อนชำระหนี้โดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือนของผู้กู้ ณ ที่จ่าย
(2) กรณี ณ ขณะใดขณะหนึ่งมีหนี้เงินกู้เฉพาะเงินกู้พิเศษแบบหมุนเวียน ใช้สิทธิเรียกร้องในบัญชีเงินฝากเป็นประกัน
มีสิทธิเลือกการผ่อนชำระหนี้ โดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือนของผู้กู้ ณ ที่จ่าย หรือโดยวิธีหักผ่านบัญชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์ในสหกรณ์ของสมาชิก

หมายเหตุ
1. อัตราดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศสหกรณ์
2. สมาชิกที่ต้องการตรวจสอบสิทธิ์การกู้ ให้ส่งสลิปเงินเดือนล่าสุด และเดือนมีนาคมปี 2563 มาที่สหกรณ์เพื่อ
คำนวณสิทธิ์กู้ ในช่องทางดังนี้
(1) Messenger facebook : Wu Saving
(2) Line Official Account : @537sgddw
(3) E-mail : wusaving@hotmail.com

ด้านเงินกู้
เงินกู้พิเศษ เพื่อการเคหะสงเคราะห์

หลักเกณฑ์
1. ผู้มีสิทธิขอกู้ต้องเป็นสมาชิกติดต่อไม่น้อยกว่า 12 เดือน
2. วงเงินกู้ไม่เกิน 10,000,000 บาท (เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ-วลัยลักษณ์เคหะ 1 รวมกับ เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ-
วลัยลักษณ์เคหะ 2)

เงินกู้พิเศษ เพื่อการเคหะสงเคราะห์-วลัยลักษณ์เคหะ 1 ประกาศฯ เรื่อง เพื่อการเคหะสงเคราะห์-วลัยลักษณ์เคหะ 1

วัตถุประสงค์ ให้เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของตนเอง และหรือครอบครัว และให้เป็นไปตามที่กำหนดดังนี้
1. เพื่อซื้อที่ดินพร้อมบ้าน หรืออาคารพาณิชย์ หรือทาวน์เฮ้าส์ หรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างบ้าน (กรณีการกู้
เพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างบ้านจะต้องเป็นการกู้เพื่อดำเนินการในคราวเดียวกัน)
2. เพื่อซื้ออาคารชุด หรือห้องชุด
3. เพื่อปลูกสร้างบ้าน บนที่ดินของตนเอง หรือของคู่สมรส หรือของบิดาและหรือมารดาของผู้กู้ หรือบนที่ดิน
ที่ตนเองมีกรรมสิทธิ์ร่วมกับคู่สมรส หรือบิดาและหรือมารดาของผู้กู้
4. เพื่อต่อเติมบ้าน(ไม่มีสิทธินำดอกเบี้ยไปลดหย่อนภาษีเงินได้ตามกฎหมายได้ โดยเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
ประมวลรัษฎากร)
5. เพื่อไถ่ถอนบ้าน หรือบ้านพร้อมที่ดิน หรืออาคารชุด หรืออาคารที่พักในรูปแบบอื่น ที่ได้จำนอง อันเนื่องจาก
การกู้เงินเพื่อการเคหะจากสถาบันการเงินอื่น

*** การกู้เพื่อบ้านแฝด บ้านทาวน์เฮาส์ อาคารพาณิชย์ กรณีมีความจำเป็นต้องการกู้อาคารหลังติดกันมากกว่า 1 หลัง อนุโลมให้เป็นการกู้วลัยลักษณ์เคหะ 1 แต่ต้องไม่เกิน 2 หลังติดกัน โดยต้องเป็นอาคารที่มีด้านหน้าอยู่ในทิศทางเดียวกัน
ใช้ผนังด้านข้างร่วมกัน และต้องเป็นการกู้ในคราวเดียวกัน

หลักเกณฑ์
1. ผู้มีสิทธิขอกู้ต้องเป็นสมาชิกติดต่อไม่น้อยกว่า 12 เดือน
2. วงเงินกู้ไม่เกิน 7,000,000 บาท รายละเอียดังนี้
(1) ไม่ทำประกันชีวิต วงเงินกู้ไม่เกิน 5,000,000 บาท
(2) ทำประกันชีวิต วงเงินกู้ไม่เกิน 7,000,000 บาท (ค่าเบี้ยประกันชีวิต หักจากเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติ)
3. คู่สมรสของสมาชิกผู้กู้ พี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดา หรือร่วมมารดา เป็นสมาชิกด้วย ประสงค์จะใช้สิทธิการกู้ของ
ตนให้ใช้สิทธิกู้ได้อีกในฐานะสมาชิกรายหนึ่ง โดยต้องเป็นการกู้ร่วม และเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกัน


การผ่อนชำระ
1. ระยะเวลา : ต้องทำสัญญาผ่อนชำระอย่างน้อย 36 งวด (3 ปี) รายละเอียดดังนี้
(1) ไม่ทำประกันชีวิต ผ่อนชำระสูงสุด 300 งวดเดือน และไม่เกินอายุ 65 ปี
(2) ทำประกันชีวิต ผ่อนชำระสูงสุด 360 งวดเดือน และไม่เกินอายุ 65 ปี
2. รูปแบบการผ่อนชำระ
(1) ส่งคืนต้นเงินเท่ากันทุกงวด (เว้นแต่งวดสุดท้าย) และชำระดอกเบี้ยต่างหาก
(2) ส่งคืนต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวด

เงื่อนไขอื่น ๆ
1. พิจารณาพื้นที่ทุกจังหวัด ซึ่งต้องเกี่ยวเนื่องกับผู้กู้และหรือคู่สมรส และเป็นไปตามประเภทของหลักประกัน ดังนี้
(1) ต้องเป็นพื้นที่ตามสำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้และหรือคู่สมรส หรือ
(2) ต้องเป็นพื้นที่ที่ตั้งอยู่ใกล้สถานที่ทำงานของผู้กู้ และหรือคู่สมรส หรือ
(3) ต้องเป็นพื้นที่ที่บิดา มารดา คู่สมรส ครอบครัวของผู้กู้อาศัยอยู่ ตามสำเนาทะเบียนบ้าน
(4) พื้นที่อื่น นอกเหนือจาก (1)(2)(3) แต่เกี่ยวเนื่องกับผู้กู้ และหรือคู่สมรส ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการ
(5) พื้นที่อื่น เฉพาะกรณีสมาชิก บิดา มารดา และคู่สมรสของสมาชิกที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบ
จากปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และพื้นที่
4 อำเภอ ของจังหวัดสงขลา ได้แก่ อำเภอจะนะ อำเภอนาทวี อำเภอเทพา และอำเภอสะบ้าย้อย
(6) พื้นที่ให้บริการเงินกู้ให้เป็นไปตามประเภทของหลักประกัน ดังนี้
(6.1) กรณีใช้อสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกัน รับพิจารณาทุกจังหวัดทั่วประเทศ ยกเว้น จังหวัดนราธิวาส
ยะลา และปัตตานี โดยการดำเนินการรับจดทะเบียนจำนอง ให้ดำเนินการมอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ หรือกรรมการ หรือสมาชิกโดยความเห็นชอบของผู้มีอำนาจลงนาม
(6.2) กรณีโอนสิทธิเรียกร้องในมูลค่าหุ้น และหรือเงินฝากเป็นหลักประกัน รับพิจารณาทุกจังหวัดทั่วประเทศ
2. ผู้ขอกู้ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมต่าง ๆ รวมทั้งค่าตอบแทน ค่าพาหนะ และค่าที่พัก(ถ้ามี) ตามประกาศที่สหกรณ์กำหนด
3. การชำระหนี้และไถ่ถอนหลักประกันก่อนระยะเวลา 3 ปี จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมร้อยละ 1 ของวงเงินกู้


หลักประกัน
1. ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง อันเกี่ยวเนื่องกับวัตถุประสงค์ของการกู้เงิน และปลอดภาระจำนองรายอื่น
จำนวนเงินให้กู้ได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 105 ของราคาประเมิน และตามที่กำหนดดังนี้

เงื่อนไขการกู้ ให้กู้ได้ไม่เกิน
(1) ไม่ทำประกันชีวิต ร้อยละ 85 ของราคาประเมิน
(2) ทำประกันชีวิต (เข้าร่วมโครงการประกันเงินกู้) ร้อยละ 105 ของราคาประเมิน

2. ห้องชุดอันปลอดภาระจำนองรายอื่น กรรมสิทธิ์ของสมาชิกผู้กู้ และหรือคู่สมรส จำนวนเงินให้กู้ได้สูงสุดไม่เกิน
ร้อยละ 105 ของราคาประเมิน และตามที่กำหนดดังนี้

เงื่อนไขการกู้ ให้กู้ได้ไม่เกิน
(1) ไม่ทำประกันชีวิต ร้อยละ 85 ของราคาประเมิน
(2) ทำประกันชีวิต (เข้าร่วมโครงการประกันเงินกู้) ร้อยละ 105 ของราคาประเมิน

3. หลักทรัพย์รัฐบาล ในนามของผู้กู้ หรือผู้กู้และคู่สมรส ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรจำนำ
เป็นประกันเงินกู้รายนั้น จำนวนเงินให้กู้ไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าหลักทรัพย์รัฐบาล
4. โอนสิทธิเรียกร้องในเงินค่าหุ้นของผู้กู้ที่มีอยู่ในสหกรณ์ฯ จำนวนเงินให้กู้ไม่เกินร้อยละ 95 ของ มูลค่าหุ้น
5. เงินฝากของผู้กู้และหรือของบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับผู้กู้ ได้แก่ คู่สมรส บุตร บิดา มารดา ที่มีอยู่ในสหกรณ์ฯ เป็นประกัน จำนวนเงินให้กู้ไม่เกินร้อยละ 95 ของจำนวนเงินฝาก

ขั้นตอนการกู้เงิน (อนุมัติไม่เกิน 30 วันนับแต่วันที่บริษัทประเมินหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารครบถ้วน)
1. ยื่นคำขอกู้ได้ทุกวันทำการ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคำขอและเอกสารประกอบคำขอครบถ้วน
2. จ่ายค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอกู้ร้อยละ 0.1 ของวงเงินกู้ ขั้นต่ำ 500 บาท และสูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท
3. สหกรณ์ส่งเอกสารให้บริษัทประเมินหลักทรัพย์ฯ
4. บริษัทประเมินหลักทรัพย์ฯ นัดหมายผู้ขอกู้เพื่อตรวจหลักทรัพย์ และผู้ขอกู้จ่ายค่าธรรมเนียมการประเมินฯ
ให้บริษัทประเมินหลักทรัพย์ฯ
5. บริษัทประเมินหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารประเมินหลักทรัพย์ให้สหกรณ์
6. สหกรณ์เสนอคณะอนุกรรมการประเมินราคาและตรวจสอบหลักทรัพย์ ประเมินหลักทรัพย์ และเสนอคณะกรรมการเงินกู้ และคณะกรรมการดำเนินการอนุมัติเงินกู้ตามลำดับ
7. สหกรณ์นัดหมายทำนิติกรรมสัญญากู้เงิน และสัญญาจำนองประกัน

หมายเหตุ
1. อัตราดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศสหกรณ์
2. สมาชิกที่ต้องการตรวจสอบสิทธิ์การกู้ ให้ส่งสลิปเงินเดือนล่าสุด และเดือนมีนาคมปี 2563 มาที่สหกรณ์เพื่อ
คำนวณสิทธิ์กู้ ในช่องทางดังนี้
(1) Messenger facebook : Wu Saving
(2) Line Official Account : @537sgddw
(3) E-mail : wusaving@hotmail.com


*** กรณีกู้เงินพิเศษเพื่อการเคหะฯ พร้อมกับกู้พิเศษอเนกประสงค์ โดยใช้หลักประกันตัวเดียวกัน อัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษเพื่ออเนกประสงค์เป็นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะฯ นั้น ๆ

 

เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ – วลัยลักษณ์เคหะ 2 ประกาศฯ เรื่อง เพื่อการเคหะสงเคราะห์-วลัยลักษณ์เคหะ 2

วัตถุประสงค์ ให้เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของตนเอง และหรือครอบครัว และให้เป็นไปตามที่กำหนดดังนี้
1. เพื่อซื้อที่ดินพร้อมบ้าน หรืออาคารพาณิชย์ หรือทาวน์เฮ้าส์ หรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างบ้าน
2. เพื่อซื้ออาคารชุด หรือห้องชุด
3. เพื่อปลูกสร้างบ้าน บนที่ดินของตนเอง หรือของคู่สมรส หรือของบิดาและหรือมารดาของผู้กู้ หรือบนที่ดิน
ที่ตนเองมีกรรมสิทธิ์ร่วมกับคู่สมรส หรือบิดาและหรือมารดาของผู้กู้
4. เพื่อต่อเติมบ้าน
5. เพื่อไถ่ถอนบ้าน หรือบ้านพร้อมที่ดิน หรืออาคารชุด หรืออาคารที่พักในรูปแบบอื่น ที่ได้จำนอง อันเนื่องจาก
การกู้เงินเพื่อการเคหะจากสถาบันการเงิน
*** การกู้เพื่อบ้านแฝด บ้านทาวน์เฮาส์ อาคารพาณิชย์ กรณีมีความจำเป็นต้องการกู้อาคารหลังติดกันมากกว่า 1 หลัง หรือ 1 ห้อง อนุโลมให้เป็นการกู้วลัยลักษณ์เคหะ 2 แต่ต้องไม่เกิน 2 หลัง หรือ 2 ห้องติดกัน โดยต้องเป็นอาคารที่มีด้านหน้าอยู่ในทิศทางเดียวกัน ใช้ผนังด้านข้างร่วมกัน และต้องเป็นการกู้ในคราวเดียวกัน

หลักเกณฑ์
1. ผู้มีสิทธิขอกู้ต้องเป็นสมาชิกติดต่อไม่น้อยกว่า 12 เดือน
2. วงเงินกู้ไม่เกิน 7,000,000 บาท รายละเอียดังนี้
(1) ไม่ทำประกันชีวิต วงเงินกู้ไม่เกิน 5,000,000 บาท
(2) ทำประกันชีวิต วงเงินกู้ไม่เกิน 7,000,000 บาท (ค่าเบี้ยประกันชีวิต หักจากเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติ)
3. คู่สมรสของสมาชิกผู้กู้ พี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดา หรือร่วมมารดา เป็นสมาชิกด้วย ประสงค์จะใช้สิทธิการกู้
ของตนให้ใช้สิทธิกู้ได้อีกในฐานะสมาชิกรายหนึ่ง โดยต้องเป็นการกู้ร่วม และเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกัน

การผ่อนชำระ
1. ระยะเวลา : ต้องทำสัญญาผ่อนชำระอย่างน้อย 36 งวด (3 ปี) รายละเอียดดังนี้
(1) ไม่ทำประกันชีวิต ผ่อนชำระสูงสุด 300 งวดเดือน และไม่เกินอายุ 60 ปี
(2) ทำประกันชีวิต ผ่อนชำระสูงสุด 360 งวดเดือน และไม่เกินอายุ 60 ปี
2. รูปแบบการผ่อนชำระ
(1) ส่งคืนต้นเงินเท่ากันทุกงวด (เว้นแต่งวดสุดท้าย) และชำระดอกเบี้ยต่างหาก
(2) ส่งคืนต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวด
เงื่อนไขอื่น ๆ
1. พื้นที่ให้บริการ
(1) กรณีใช้อสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกัน รับพิจารณาทุกจังหวัดทั่วประเทศ ยกเว้น จังหวัดนราธิวาส ยะลา และปัตตานี
โดยการรับจดทะเบียนจำนอง ให้ดำเนินการมอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์หรือกรรมการ หรือสมาชิก โดยความเห็นชอบ
ของผู้มีอำนาจลงนามตามที่กำหนดไว้
(2) กรณีที่โอนสิทธิเรียกร้องในมูลค่าหุ้น และหรือเงินฝากเป็นหลักประกัน รับพิจารณาทุกจังหวัดทั่วประเทศ
2. ผู้ขอกู้ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมต่าง ๆ รวมทั้งค่าตอบแทน ค่าพาหนะ และค่าที่พัก(ถ้ามี) ตามประกาศที่สหกรณ์กำหนด
3. การชำระหนี้และไถ่ถอนหลักประกันก่อนระยะเวลา 3 ปี จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมร้อยละ 1 ของวงเงินกู้

หลักประกัน
1. ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง อันเกี่ยวเนื่องกับวัตถุประสงค์ของการกู้เงิน และปลอดภาระจำนองรายอื่น จำนวนเงินให้กู้ได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 105 ของราคาประเมิน และตามที่กำหนด ดังนี้

เงื่อนไขการกู้ ให้กู้ได้ไม่เกิน
(1) ไม่ทำประกันชีวิต ร้อยละ 85 ของราคาประเมิน
(2) ทำประกันชีวิต (เข้าร่วมโครงการประกันเงินกู้) ร้อยละ 105 ของราคาประเมิน

2. ห้องชุดอันปลอดภาระจำนองรายอื่น กรรมสิทธิ์ของสมาชิกผู้กู้ และหรือคู่สมรส จำนวนเงินให้กู้ได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 105 ของราคาประเมิน และตามที่กำหนด ดังนี้

เงื่อนไขการกู้ ให้กู้ได้ไม่เกิน
(1) ไม่ทำประกันชีวิต ร้อยละ 85 ของราคาประเมิน
(2) ทำประกันชีวิต (เข้าร่วมโครงการประกันเงินกู้) ร้อยละ 105 ของราคาประเมิน

3. หลักทรัพย์รัฐบาล ในนามของผู้กู้ หรือผู้กู้และคู่สมรส ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรจำนำเป็นประกันเงินกู้
รายนั้น จำนวนเงินให้กู้ไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าหลักทรัพย์รัฐบาล
4. โอนสิทธิเรียกร้องในเงินค่าหุ้นของผู้กู้ที่มีอยู่ในสหกรณ์ฯ จำนวนเงินให้กู้ไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าหุ้น
5. เงินฝากของผู้กู้และหรือของบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับผู้กู้ ได้แก่ คู่สมรส บุตร บิดา มารดา ที่มีอยู่ในสหกรณ์เป็นประกัน จำนวนเงินให้กู้ไม่เกินร้อยละ 95 ของจำนวนเงินฝาก


กรณีเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติตั้งแต่ร้อยละ 100 ของราคาประเมินหลักประกัน ให้ผู้กู้ชำระหนี้เงินกู้บางส่วนในวันรับเงินกู้ ดังนี้
1. ให้ชำระเท่ากับต้นเงินที่ส่งรายเดือน กรณีส่งชำระหนี้แบบวิธีชำระต้นเงินเท่ากันทุกงวดเดือน เว้นแต่งวดสุดท้าย และชำระดอกเบี้ยต่างหาก
2. ให้ชำระเท่ากับต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยที่ส่งรายเดือน กรณีส่งชำระหนี้แบบวิธีชำระต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยเท่ากัน ทุกงวดเดือน

ขั้นตอนการกู้เงิน (อนุมัติไม่เกิน 30 วันนับแต่วันที่บริษัทประเมินหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารครบถ้วน)
1. ยื่นคำขอกู้ได้ทุกวันทำการ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคำขอและเอกสารประกอบคำขอครบถ้วน
2. จ่ายค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอกู้ร้อยละ 0.1 ของวงเงินกู้ ขั้นต่ำ 500 บาท และสูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท
3. สหกรณ์ส่งเอกสารให้บริษัทประเมินหลักทรัพย์ฯ
4. บริษัทประเมินหลักทรัพย์ฯ นัดหมายผู้ขอกู้เพื่อตรวจหลักทรัพย์ และผู้ขอกู้จ่ายค่าธรรมเนียมการประเมินฯ
ให้บริษัทประเมินหลักทรัพย์ฯ
5. บริษัทประเมินหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารประเมินหลักทรัพย์ให้สหกรณ์
6. สหกรณ์เสนอคณะอนุกรรมการประเมินราคาและตรวจสอบหลักทรัพย์ ประเมินหลักทรัพย์ และเสนอคณะกรรมการเงินกู้ และคณะกรรมการดำเนินการอนุมัติเงินกู้ตามลำดับ
7. สหกรณ์นัดหมายทำนิติกรรมสัญญากู้เงิน และสัญญาจำนองประกัน

หมายเหตุ
1. อัตราดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศสหกรณ์
2. สมาชิกที่ต้องการตรวจสอบสิทธิ์การกู้ ให้ส่งสลิปเงินเดือนล่าสุด และเดือนมีนาคมปี 2563 มาที่สหกรณ์เพื่อ
คำนวณสิทธิ์กู้ ในช่องทางดังนี้
(1) Messenger facebook : Wu Saving
(2) Line Official Account : @537sgddw
(3) E-mail : wusaving@hotmail.com


*** กรณีกู้เงินพิเศษเพื่อการเคหะฯ พร้อมกับกู้พิเศษอเนกประสงค์ โดยใช้หลักประกันตัวเดียวกัน อัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ เพื่ออเนกประสงค์เป็นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะฯ นั้น ๆ

ด้านเงินกู้
เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่น ๆ
– เงินกู้พิเศษเพื่อการอเนกประสงค์
– เงินกู้พิเศษเพื่อปรับปรุงหนี้

หลักเกณฑ์
1. ผู้มีสิทธิขอกู้ต้องเป็นสมาชิกติดต่อไม่น้อยกว่า 6 เดือน
2. วงเงินกู้ไม่เกิน 3,000,000 บาท

เงินกู้พิเศษเพื่อการอเนกประสงค์ ประกาศ เรื่องเงินกู้พิเศษเพื่อการอเนกประสงค์

วัตถุประสงค์
1. เพื่อการชำระหนี้
2. เพื่อการศึกษา
3. เพื่อการประกอบอาชีพ
4. เพื่อการปรับปรุง/สร้าง/ซื้ออสังหาริมทรัพย์
5. เพื่ออื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร

หลักเกณฑ์
1. ผู้มีสิทธิขอกู้ต้องเป็นสมาชิกติดต่อไม่น้อยกว่า 6 เดือน
2. วงเงินกู้ สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาท

การผ่อนชำระ
1. ระยะเวลา : ต้องทำสัญญาผ่อนชำระอย่างน้อย 36 งวด (3 ปี) รายละเอียดดังนี้
(1) ไม่ทำประกันชีวิต ผ่อนชำระสูงสุด 180 งวดเดือน และไม่เกินอายุ 60 ปี
(2) ทำประกันชีวิต ผ่อนชำระสูงสุด 240 งวดเดือน และไม่เกินอายุ 60 ปี
2. รูปแบบการผ่อนชำระ
(1) ส่งคืนต้นเงินเท่ากันทุกงวด (เว้นแต่งวดสุดท้าย) และชำระดอกเบี้ยต่างหาก
(2) ส่งคืนต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวด

หลักประกัน
เป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด กรรมสิทธิ์ของสมาชิกผู้กู้ และหรือของคู่สมรส
การใช้ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด ตามวรรคหนึ่ง เป็นหลักประกัน หากที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุด เป็นกรรมสิทธิ์ของคู่สมรส สมาชิกผู้กู้ต้องจัดให้คู่สมรส กู้ร่วมในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์ และในฐานะสมาชิก หรือในฐานะสมาชิกสมทบ แล้วแต่กรณี

ขั้นตอนการกู้เงิน (อนุมัติไม่เกิน 30 วันนับแต่วันที่บริษัทประเมินหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารครบถ้วน)
1. ยื่นคำขอกู้ได้ทุกวันทำการ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคำขอและเอกสารประกอบคำขอครบถ้วน
2. จ่ายค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอกู้ร้อยละ 0.1 ของวงเงินกู้ ขั้นต่ำ 500 บาท และสูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท กรณีที่ใช้
หลักประกันเดิมที่จดจำนองไว้กับสหกรณ์จ่ายเงินมัดจำ 500 บาท (จะได้คืนเมื่อรับเงินกู้ หรือไม่อนุมัติเงินกู้)
3. สหกรณ์ส่งเอกสารให้บริษัทประเมินหลักทรัพย์ฯ
4. บริษัทประเมินหลักทรัพย์ฯ นัดหมายผู้ขอกู้เพื่อตรวจหลักทรัพย์ และผู้ขอกู้จ่ายค่าธรรมเนียมการประเมินฯ
ให้บริษัทประเมินหลักทรัพย์ฯ
5. บริษัทประเมินหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารประเมินหลักทรัพย์ให้สหกรณ์
6. สหกรณ์เสนอคณะอนุกรรมการประเมินราคาและตรวจสอบหลักทรัพย์ ประเมินหลักทรัพย์ และเสนอคณะกรรมการเงินกู้
อนุมัติเงินกู้ตามลำดับ
7. สหกรณ์นัดหมายทำนิติกรรมสัญญากู้เงิน และสัญญาจำนองประกัน


เงื่อนไขอื่น ๆ
1. กรณีที่สมาชิกมีหนี้เงินกู้พิเศษเพื่อการอเนกประสงค์ สามารถยื่นกู้เงินใหม่ได้ โดยต้องผ่อนชำระหนี้เดิมมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือชำระหนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 25% ของวงเงินกู้ ทั้งนี้ ต้องรับเงินสุทธิไม่น้อยกว่า 100,000 บาท
2. ผู้ขอกู้ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมต่าง ๆ รวมทั้งค่าตอบแทน ค่าพาหนะ และค่าที่พัก(ถ้ามี) ตามประกาศที่สหกรณ์กำหนด
3. การชำระหนี้และไถ่ถอนหลักประกันก่อนระยะเวลา 6 เดือน จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียม 1,000 บาท

หมายเหตุ
1. อัตราดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศสหกรณ์
2. สมาชิกที่ต้องการตรวจสอบสิทธิ์การกู้ ให้ส่งสลิปเงินเดือน ๆ ล่าสุด และเดือนมีนาคมปี 2563 มาที่สหกรณ์เพื่อ
คำนวณสิทธิ์กู้ ในช่องทางดังนี้
(1) Messenger facebook : Wu Saving
(2) Line Official Account : @537sgddw
(3) E-mail : wusaving@hotmail.com

เงินกู้พิเศษเพื่อปรับปรุงหนี้ ประกาศฯ เรื่อง เงินกู้พิเศษเพื่อการปรับปรุงหนี้

วัตถุประสงค์การกู้
1. เพื่อช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนจากภาระหนี้ในระบบของสมาชิก
2. เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่รับภาระหนี้อันเนื่องจากการค้ำประกันหนี้เงินกู้

หลักเกณฑ์
1. คุณสมบัติสมาชิก
(1) มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 96 เดือน (8 ปี) ขึ้นไป
(2) มีความตั้งใจ สมัครใจและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
(3) มีความซื่อสัตย์ สุจริต และให้ความร่วมมือกับสหกรณ์ฯ ด้วยดี
(4) เป็นสมาชิกที่มีภาระหนี้ซึ่งกระทบกับรายได้ และการดำรงชีพ เมื่อคำนวณสิทธิการกู้แล้ว
ไม่มีสิทธิหรือไม่สามารถกู้เงินประเภทอื่นกับสหกรณ์ได้
(5) เป็นสมาชิกที่ไม่ได้เป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ประเภทนี้ของผู้กู้รายอื่น
2. วงเงินกู้ไม่เกิน 3,000,000 บาท (เงื่อนไขอื่น ๆ ตามประกาศ)

การผ่อนชำระ
1. ระยะเวลา : ผ่อนชำระไม่เกิน 300 งวด และไม่เกินอายุ 60 ปี
2. รูปแบบการผ่อนชำระ
(1) ส่งคืนต้นเงินเท่ากันทุกงวด (เว้นแต่งวดสุดท้าย) และชำระดอกเบี้ยต่างหาก
(2) ส่งคืนต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวด

หลักประกัน เป็นอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ ที่ดินว่างเปล่า ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุด จดทะเบียนจำนองเป็นประกัน
เต็มวงเงินกู้ และให้เป็นไปตามที่กำหนดดังนี้
1. กรรมสิทธิ์ของบุคคลดังนี้
(1) กรรมสิทธิ์ของสมาชิกผู้กู้ คู่สมรส บิดาของผู้กู้ มารดาของผู้กู้ และหรือ
(2) กรรมสิทธิ์ร่วมของบุคคลตามข้อ (1)
2. อัตราส่วนวงเงินกู้ต่อราคาประเมิน ให้เป็นไปตามที่กำหนดดังนี้
(1) กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 65 ของราคาประเมิน สำหรับหลักประกันเป็นที่ดินว่างเปล่าไม่ได้ทำประโยชน์
(2) กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 85 ของราคาประเมิน กรณีทำประกันชีวิต สำหรับหลักประกันเป็น ที่ดินว่างเปล่าที่มีการทำประโยชน์
(3) กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของราคาประเมิน สำหรับหลักประกันเป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และหรือห้องชุด
หลักประกันตามวรรคหนึ่ง หากไม่ได้เป็นกรรมสิทธิ์ของสมาชิกผู้กู้ หรือมีผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วม ต้องจัดให้เจ้าของกรรมสิทธิ์กู้ร่วมในฐานะสมาชิกสมทบ
คณะกรรมการดำเนินการ มีสิทธิเรียกหลักประกันเพิ่มนอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น หากเห็นว่าการกู้ของผู้กู้มีความเสี่ยง และหรือหลักประกันที่เสนอมีความเสี่ยงในการค้ำประกัน เพื่อความเหมาะสม และเป็นประโยชน์กับสหกรณ์ฯ

เงื่อนไขอื่น ๆ
1. เงื่อนไขการทำประกันชีวิต หรือไม่ทำประกันชีวิต ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการ
2. สหกรณ์หักเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนที่ได้รับประจำปี เพื่อชำระหนี้เงินกู้
3. ระหว่างที่อยู่ในระยะเวลาการปรับปรุงหนี้ จะต้องไม่ก่อหนี้ผูกพันกับสถาบันการเงิน ภายนอกอื่น ๆ อีก เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดำเนินการ
4. ระหว่างที่อยู่ในระยะเวลาการปรับปรุงหนี้ สมาชิกจะใช้สิทธิขอกู้เงินประเภทอื่นกับสหกรณ์ จะต้องผ่อนชำระหนี้เงินกู้นี้ อย่างน้อย 25% ของต้นเงินกู้ตามสัญญากู้เงิน หรือผ่อนชำระเงินกู้นี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และต้องได้รับความเห็นชอบหรือการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติก่อน เว้นแต่ เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน และหรือเงินกู้พิเศษหมุนเวียนที่ใช้สิทธิเรียกร้องในทุนเรือนหุ้นเป็นประกัน กำหนดให้ใช้สิทธิกู้ได้จำนวนเงินกู้รวมไม่เกิน 50,000 บาท
5. กรณีผู้กู้ใช้สิทธิกู้เงินสามัญทั่วไป หรือใช้สิทธิกู้เงินสามัญอื่นที่กำหนดขึ้นในภายหน้าและเป็นเงินกู้ที่กำหนดให้นำไปชำระหนี้เงินกู้นี้ ให้นำเงินกู้ดังกล่าวหักกลบหนี้เงินกู้นี้

หมายเหตุ
1. อัตราดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศสหกรณ์
2. สมาชิกที่ต้องการตรวจสอบสิทธิ์การกู้ ให้ส่งสลิปเงินเดือน ๆ ล่าสุด และเดือนมีนาคมปี 2563 มาที่สหกรณ์เพื่อ
คำนวณสิทธิ์กู้ ในช่องทางดังนี้
(1) Messenger facebook : Wu Saving
(2) Line Official Account : @537sgddw
(3) E-mail : wusaving@hotmail.com

ด้านเงินกู้

เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ  ประกาศฯ เรื่อง เพื่อการลงทุน

วัตถุประสงค์ เพื่อการลงทุนในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรม และด้านการพาณิชยกรรมของสมาชิกผู้กู้
และหรือของบุตร ของคู่สมรส ของบิดามารดาของสมาชิก หรือของสมาชิกผู้กู้ลงทุนร่วมกับบุคคลอื่น (ต้องมีเอกสาร หลักฐานการดำเนินการร่วมกัน)

หลักเกณฑ์
1. คุณสมบัติของผู้กู้
(1) ต้องเป็นสมาชิกติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน
(2) ต้องถือค่าหุ้นรายเดือนเป็นไปตามเกณฑ์
(3) ต้องมีความสามารถเพียงพอสำหรับการส่งคืนเงินกู้
(4) ณ วันที่ยื่นกู้ ต้องมีค่าหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 15 ของวงเงินกู้ และไม่อนุญาตให้หักเงินกู้ ชำระค่าหุ้น กรณีมีค่าหุ้น
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์
(5) ต้องมีเงินทุนสำรองบางส่วนเพื่อการลงทุนเพิ่มเติม
2. วงเงินกู้ กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของค่าใช้จ่ายในการลงทุน (กรณีทำประกันชีวิต) หรือไม่เกินร้อยละ 80 ของค่าใช้จ่าย
ในการลงทุน (กรณีไม่ทำประกันชีวิต) และไม่เกินวงเงินที่กำหนดดังนี้
(1) เพื่อการกู้เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 500,000 บาท
(2) หรือเพื่อการพาณิชย์ ไม่เกิน 500,000 บาท

การผ่อนชำระ
1. ระยะเวลา : ต้องทำสัญญาผ่อนชำระอย่างน้อย 36 งวด (3 ปี) รายละเอียดดังนี้
(1) ไม่ทำประกันชีวิต ผ่อนชำระสูงสุด 156 งวดเดือน และไม่เกินอายุ 60 ปี
(2) ทำประกันชีวิต ผ่อนชำระสูงสุด 120 งวดเดือน และไม่เกินอายุ 60 ปี
2. รูปแบบการผ่อนชำระ
(1) ส่งคืนต้นเงินเท่ากันทุกงวด (เว้นแต่งวดสุดท้าย) และชำระดอกเบี้ยต่างหาก
(2) ส่งคืนต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวด

หลักประกัน
1. อสังหาริมทรัพย์ กรรมสิทธิ์ของสมาชิกผู้กู้ และหรือบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับสมาชิก ได้แก่ คู่สมรส บิดา มารดา จดทะเบียน
จำนองเป็นประกันเต็มวงเงินกู้ ดังนี้
(1) กรณีทำประกันชีวิต (โครงการประกันเงินกู้)
(1.1) กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 65 ของราคาประเมิน กรณีที่ดินว่างเปล่าไม่ได้ทำประโยชน์
(1.2) กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 85 ของราคาประเมิน กรณีที่ดินว่างเปล่าที่มีการทำประโยชน์
(1.3) กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาประเมิน กรณีที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
(2) กรณีไม่ทำประกันชีวิต
(2.1) กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของราคาประเมิน กรณีที่ดินว่างเปล่าไม่ได้ทำประโยชน์
(2.2) กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของราคาประเมิน กรณีที่ดินว่างเปล่าที่มีการทำประโยชน์
(2.3) กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 85 ของราคาประเมิน กรณีที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
2. สิทธิเรียกร้องในค่าหุ้น กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าหุ้น
3. เงินฝาก กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของเงินฝากที่เป็นหลักประกัน
4. สิทธิเรียกร้องในมูลค่าหุ้นและเงินฝาก กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าหุ้นและเงินฝากทั้งหมดที่เป็นหลักประกัน
กรณีเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติในอัตราร้อยละ 100 ของหลักประกัน ให้ผู้กู้ชำระหนี้เงินกู้งวดแรกในวันรับเงินกู้
หลักประกันตาม 2, 3, 4 จะต้องไม่เป็นหลักประกันเงินกู้อื่น

แนวปฏิบัติและขั้นตอนการยื่นกู้และพิจารณา
1. สมาชิกยื่นคำขอกู้ เอกสารประกอบคำขอกู้ และแผนธุรกิจหรือโครงการลงทุน โดยจัดส่งเป็นเอกสารจำนวน 1 ชุด
และจัดส่งเป็น File ข้อมูล พร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียม 500 บาท
กรณีผู้กู้ขอยกเลิกเงินกู้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ภายหลังจากยื่นคำขอกู้ สหกรณ์ฯ จะไม่คืนค่าธรรมเนียมตาม (1) และให้ถือเป็น
รายได้ของสหกรณ์ฯ
2. จัดส่ง File แผนธุรกิจหรือโครงการลงทุนให้กรรมการเงินกู้เป็นรายคน เพื่อศึกษาแผนธุรกิจหรือโครงการลงทุน
3. คณะกรรมการเงินกู้พิจารณา วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจหรือโครงการลงทุน ทั้งนี้ คณะกรรมการเงินกู้ อาจเชิญ
ผู้กู้ เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา
กรณีต้องมีการปรับปรุง แก้ไข แผนธุรกิจหรือโครงการการลงทุนเพิ่มเติม ให้ผู้กู้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่
คณะกรรมการเงินกู้พิจารณาตาม 3
4. คณะกรรมการเงินกู้ แจ้งผลการพิจารณาความเป็นได้ของแผนธุรกิจหรือโครงการลงทุนต่อสมาชิกผู้กู้ และดำเนินการด้าน
ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์หลักประกัน
การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์หลักประกัน ให้เป็นไปตามประกาศว่าด้วยเพื่อการนั้น
5. คณะทำงานประเมินราคาและตรวจสอบหลักทรัพย์ พิจารณารายงานการประเมินราคาของ ผู้ประเมินราคา พร้อมพิจารณา
การรับรองราคาประเมิน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการเงินกู้
6. คณะกรรมการเงินกู้ พิจารณาให้ความเห็นชอบราคาประเมินหลักประกัน ผลการวิเคราะห์แผนธุรกิจหรือโครงการลงทุน และ
พิจารณาอนุมัติเงินกู้

หมายเหตุ
1. อัตราดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศสหกรณ์
2. สมาชิกที่ต้องการตรวจสอบสิทธิ์การกู้ ให้ส่งสลิปเงินเดือนล่าสุด และเดือนมีนาคมปี 2563 มาที่สหกรณ์เพื่อ
คำนวณสิทธิ์กู้ ในช่องทางดังนี้
(1) Messenger facebook : Wu Saving
(2) Line Official Account : @537sgddw
(3) E-mail : wusaving@hotmail.com

ด้านเงินกู้  

เงินกู้สามัญทั่วไป ประกาศฯ เรื่อง การให้บริการเงินกู้สามัญทั่วไป

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับครอบครัวหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของสมาชิก

หลักเกณฑ์
1. ต้องส่งค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวดเดือน
2. การขอกู้ขั้นต่ำต้องไม่น้อยกว่า 60,000 บาท และจำนวนเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 70 เท่าของเงินได้รายเดือน และไม่เกิน 3,000,000 บาท (เงื่อนไขอื่น ๆ ตามประกาศ)

การผ่อนชำระ
1. ระยะเวลา
(1) กรณีทำประกันชีวิต ผ่อนชำระไม่เกิน 156 งวด
(2) กรณีไม่ทำประกันชีวิต ผ่อนชำระไม่เกิน 120 งวด
2. รูปแบบการผ่อนชำระ
(1) ส่งคืนต้นเงินเท่ากันทุกงวด (เว้นแต่งวดสุดท้าย) และชำระดอกเบี้ยต่างหาก
(2) ส่งคืนต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวด

เงื่อนไขอื่น กรณีที่สมาชิกมีหนี้เงินกู้สามัญทั่วไป สามารถยื่นกู้เงินสามัญทั่วไปใหม่ได้ โดยต้องผ่อนชำระหนี้เดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือชำระหนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 25% ของวงเงินกู้ กรณีที่ยื่นกู้ก่อนกำหนดเวลา ให้จ่ายค่าธรรมเนียมตามประกาศที่กำหนดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมเงินกู้

หลักประกัน
1. ใช้บุคคล(สมาชิก)ค้ำประกัน อย่างน้อย 2 คน โดยผู้ค้ำประกันต้องมีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
และต้องมีอายุงานเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 12 เดือน
2. เงื่อนไขสำหรับการใช้สมาชิกค้ำประกัน

เงินได้รายเดือน (ผู้กู้) ผู้ค้ำประกันขั้นต่ำ 2 ราย ผู้ค้ำประกันขั้นต่ำ 3 ราย
(1) ผู้กู้มีเงินเดือนน้อยกว่า 25,000 บาท วงเงินกู้ไม่เกิน 400,000 บาท วงเงินกู้ตั้งแต่ 400,001 บาท ถึง 3,000,000 บาท
(2) ผู้กู้มีเงินเดือนตั้งแต่ 25,000 บาท ขึ้นไป วงเงินกู้ไม่เกิน 800,000 บาท วงเงินกู้ตั้งแต่ 800,001 บาท ถึง 3,000,000 บาท

หมายเหตุ
1. อัตราดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศสหกรณ์
2. สมาชิกที่ต้องการตรวจสอบสิทธิ์การกู้ ให้ส่งสลิปเงินเดือนล่าสุด และเดือนมีนาคมปี 2563 มาที่สหกรณ์เพื่อคำนวณสิทธิ์กู้ ในช่องทางดังนี้
(1) Messenger facebook : Wu Saving
(2) Line Official Account : @537sgddw
(3) E-mail : wusaving@hotmail.com

ด้านเงินกู้

เงินกู้สามัญเพื่อการอื่น ๆ
– เงินกู้สามัญเพื่อปรับปรุงหนี้
– เงินกู้สามัญเพื่อชำระหนี้ค้ำประกัน

เงินกู้สามัญเพื่อปรับปรุงหนี้ (ประกาศ)

วัตถุประสงค์การกู้
1. เพื่อช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนจากภาระหนี้ในระบบของสมาชิก
2. เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่รับภาระหนี้อันเนื่องจากการค้ำประกันหนี้เงินกู้

หลักเกณฑ์
1. คุณสมบัติสมาชิก
(1) มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 96 เดือน (8 ปี) ขึ้นไป
(2) มีความตั้งใจ สมัครใจและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
(3) มีความซื่อสัตย์ สุจริต และให้ความร่วมมือกับสหกรณ์ฯ ด้วยดี
(4) เป็นสมาชิกที่มีภาระหนี้ซึ่งกระทบกับรายได้ และการดำรงชีพ เมื่อคำนวณสิทธิการกู้แล้ว
ไม่มีสิทธิหรือไม่สามารถกู้เงินประเภทอื่นกับสหกรณ์ได้
(5) เป็นสมาชิกที่ไม่ได้เป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ประเภทนี้ของผู้กู้รายอื่น

2. วงเงินกู้ไม่เกิน 3,000,000 บาท (เงื่อนไขอื่น ๆ ตามประกาศ)

การผ่อนชำระ
1. ระยะเวลา : ผ่อนชำระไม่เกิน 300 งวด และไม่เกินอายุ 60 ปี
2. รูปแบบการผ่อนชำระ
(1) ส่งคืนต้นเงินเท่ากันทุกงวด (เว้นแต่งวดสุดท้าย) และชำระดอกเบี้ยต่างหาก
(2) ส่งคืนต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวด

หลักประกัน
1. ใช้บุคคล(สมาชิก)ค้ำประกัน อย่างน้อย 2 คน
2. ผู้ค้ำประกันต้องมีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 24 เดือนขึ้นไป

เงื่อนไขอื่น ๆ
1. เงื่อนไขการทำประกันชีวิต หรือไม่ทำประกันชีวิต ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการ
2. สหกรณ์หักเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนที่ได้รับประจำปี เพื่อชำระหนี้เงินกู้
3. ระหว่างที่อยู่ในระยะเวลาการปรับปรุงหนี้ จะต้องไม่ก่อหนี้ผูกพันกับสถาบันการเงิน ภายนอกอื่น ๆ อีก เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดำเนินการ
4. ระหว่างที่อยู่ในระยะเวลาการปรับปรุงหนี้ สมาชิกจะใช้สิทธิขอกู้เงินประเภทอื่นกับสหกรณ์ จะต้องผ่อนชำระหนี้เงินกู้นี้ อย่างน้อย 25% ของต้นเงินกู้ตามสัญญากู้เงิน หรือผ่อนชำระเงินกู้นี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และต้องได้รับความเห็นชอบหรือการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติก่อน เว้นแต่ เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน และหรือเงินกู้พิเศษหมุนเวียนที่ใช้สิทธิเรียกร้องในทุนเรือนหุ้นเป็นประกัน กำหนดให้ใช้สิทธิกู้ได้จำนวนเงินกู้รวมไม่เกิน 50,000 บาท
5. กรณีผู้กู้ใช้สิทธิกู้เงินสามัญทั่วไป หรือใช้สิทธิกู้เงินสามัญอื่นที่กำหนดขึ้นในภายหน้าและเป็นเงินกู้ที่กำหนดให้นำไปชำระหนี้เงินกู้นี้ ให้นำเงินกู้ดังกล่าวหักกลบหนี้เงินกู้นี้
6. การทำนิติกรรมสัญญาค้ำประกัน กำหนดให้ผู้ค้ำประกันลงนาม ณ สำนักงานสหกรณ์


เงินกู้สามัญเพื่อชำระหนี้ค้ำประกัน (ประกาศ)

วัตถุประสงค์การกู้
1. เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่รับภาระหนี้อันเนื่องจากการค้ำประกันหนี้เงินกู้
2. เพื่อช่วยเหลือให้สมาชิกมีเงินได้เพื่อการดำรงชีพ แม้ว่าจะต้องชำระหนี้แทนผู้อื่น
3. ลดความเสี่ยงการชำระหนี้ในระยะยาวของสมาชิกในฐานะผู้ค้ำประกัน

หลักเกณฑ์
1. คุณสมบัติสมาชิก
(1) มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป
(2) มีความตั้งใจ สมัครใจและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
(3) มีความซื่อสัตย์ สุจริต และให้ความร่วมมือกับสหกรณ์ฯ ด้วยดี
2. วงเงินกู้ไม่เกิน 3,000,000 บาท และไม่เกินภาระอันเนื่องจากการค้ำประกันเงินกู้สมาชิกรายอื่น และหนี้ที่มีอยู่กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(ถ้ามี) รวมค่าเบี้ยประกันชีวิต(ถ้ามี) (เงื่อนไขอื่น ๆ ตามประกาศ)

การผ่อนชำระ
1. ระยะเวลา : ผ่อนชำระไม่เกิน 300 งวด และไม่เกินอายุ 70 ปี (เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเป็นราย ๆ ไป)
2. รูปแบบการผ่อนชำระ
(1) ส่งคืนต้นเงินเท่ากันทุกงวด (เว้นแต่งวดสุดท้าย) และชำระดอกเบี้ยต่างหาก
(2) ส่งคืนต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวด

หลักประกัน
1. ใช้บุคคล(สมาชิก)ค้ำประกัน อย่างน้อย 1 คน
2. ผู้ค้ำประกันต้องมีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป

เงื่อนไขอื่น ๆ
1. เงื่อนไขการทำประกันชีวิต หรือไม่ทำประกันชีวิต ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการ
2. กรณีที่ยังชำระหนี้ตามประกาศนี้ไม่เสร็จสิ้น จะต้องไม่ก่อหนี้ผูกพันกับสถาบันการเงินภายนอก อื่น ๆ อีก เว้นแต่ จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดำเนินการ
3. สหกรณ์หักเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนที่ได้รับประจำปีเพื่อชำระหนี้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
ที่ได้รับประจำปี จนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้นแล้ว
4. กรณีที่ยังชำระหนี้ตามประกาศนี้ไม่เสร็จสิ้น หากจะขอใช้สิทธิกู้เงินประเภทอื่นกับสหกรณ์ฯ ให้สิทธิกู้ได้ตามสิทธิตามหลักเกณฑ์ของเงินกู้นั้น
5. การทำนิติกรรมสัญญาค้ำประกัน กำหนดให้ผู้ค้ำประกันลงนาม ณ สำนักงานสหกรณ์

ด้านเงินกู้

เงินกู้สามัญสงเคราะห์พิเศษ ประกาศฯ
วัตถุประสงค์การกู้ และวงเงินสมาชิกรายหนึ่ง ๆ จะมีหนี้เงินกู้สามัญสงเคราะห์พิเศษในเวลาใดเวลาหนึ่งได้ไม่เกิน 1 สัญญา และสมาชิกที่มีสิทธิขอกู้เงิน
จะต้องเป็นสมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกติดต่อกันตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป เว้นแต่การกู้ตามข้อ 1, 2 และ 3 หากสมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกไม่ถึง 6 เดือน มีความจำเป็น อาจร้องขอต่อคณะกรรมการดำเนินการได้ โดยให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการ
กรณีสมาชิกมีหนี้เงินกู้สามัญสงเคราะห์พิเศษคงค้างอยู่เดิม หากประสงค์จะขอกู้ใหม่ตามวัตถุประสงค์เดิมหรือวัตถุประสงค์ใหม่ เงินกู้ใหม่จะต้องไม่เกินค่าใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์รวมกับหนี้เงินกู้คงเดิม โดยเมื่อรับเงินกู้ใหม่ให้หักกลบลบหนี้เดิม

หลักเกณฑ์
1. ต้องส่งค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวดเดือน
2. จำนวนเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท (เงื่อนไขอื่น ๆ ตามประกาศ)

การผ่อนชำระ
1. ระยะเวลา : ผ่อนชำระไม่เกิน 60 งวด
2. รูปแบบการผ่อนชำระ
(1) ส่งคืนต้นเงินเท่ากันทุกงวด (เว้นแต่งวดสุดท้าย) และชำระดอกเบี้ยต่างหาก
(2) ส่งคืนต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวด

หลักประกัน
1. ใช้บุคคล(สมาชิก)ค้ำประกัน อย่างน้อย 1 คน
2. ผู้ค้ำประกันต้องมีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป

หมายเหตุ
1. อัตราดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศสหกรณ์
2. สมาชิกที่ต้องการตรวจสอบสิทธิ์การกู้ ให้ส่งสลิปเงินเดือนล่าสุด และเดือนมีนาคมปี 2563 มาที่สหกรณ์เพื่อ
คำนวณสิทธิ์กู้ ในช่องทางดังนี้
(1) Messenger facebook : Wu Saving
(2) Line Official Account : @537sgddw
(3) E-mail : wusaving@hotmail.com

ด้านเงินกู้

เงินกู้สามัญเพื่อการเคหะสงเคราะห์ ประกาศฯ

วัตถุประสงค์การกู้
1. เพื่อการต่อเติมบ้าน (ต่อจากอาคารบ้านพักอาศัยเดิม หรือเพิ่มเติมอาคารเฉพาะส่วนซึ่งอยู่ในบริเวณบ้านพักอาศัยเดิม)
2. เพื่อซ่อมแซม ปรับปรุง บ้านพักอาศัยเดิมที่ชำรุดหรือทรุดโทรม
3. เพื่อการตกแต่งบ้านพักอาศัย หรือทำ Built in
4. เพื่อก่อสร้างโรงจอดรถ หรือรั้วบ้าน

หลักเกณฑ์
1. ต้องส่งค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวดเดือน
2. วงเงินกู้ขั้นต่ำ 40,000 บาท ไม่เกิน 600,000 บาท (เงื่อนไขอื่น ๆ ตามประกาศ)

การผ่อนชำระ
1. ระยะเวลา : ผ่อนชำระไม่เกิน 100 งวด
2. รูปแบบการผ่อนชำระ
(1) ส่งคืนต้นเงินเท่ากันทุกงวด (เว้นแต่งวดสุดท้าย) และชำระดอกเบี้ยต่างหาก
(2) ส่งคืนต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวด

หลักประกัน
1. ใช้บุคคล(สมาชิก)ค้ำประกัน อย่างน้อย 1 คน
2. ผู้ค้ำประกันต้องมีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป

เงื่อนไขอื่น
รายการ รายละเอียด
วงเงินกู้ ขั้นต่ำ 40,000 บาท และ ไม่เกิน 600,000 บาท
วัตถุประสงค์
(1) เพื่อการต่อเติมบ้าน (ต่อจากอาคารบ้านพักอาศัยเดิม หรือเพิ่มเติมอาคารเฉพาะส่วน ซึ่งอยู่ในบริเวณบ้านพักอาศัยเดิม)
(2) เพื่อซ่อมแซม ปรับปรุงบ้านพักอาศัย หรือห้องชุดที่ชำรุดหรือทรุดโทรม
(3) เพื่อการตกแต่งบ้านพักอาศัย หรือทำ Built in
(4) เพื่อก่อสร้างโรงจอดรถ หรือ รั้วบ้าน
เงื่อนไข(ตามวัตถุประสงค์) – เป็นบ้านที่กำหนดผู้ถือกรรมสิทธิ์ดังนี้
(ก) กรรมสิทธิ์ของสมาชิกผู้กู้ คู่สมรส บุตร บิดาของผู้กู้ มารดาของผู้กู้ และหรือ
(ข) กรรมสิทธิ์ร่วมของบุคคลตามข้อ (ก)
– ให้กู้กรณีที่ยังไม่ได้ดำเนินการ หรือดำเนินการแล้วบางส่วน แต่ยังไม่เสร็จสิ้นเท่านั้น
เอกสารหลักฐานประกอบการขอกู้ – สำเนาโฉนดที่ดิน หรือ น.ส.3 ก, น.ส.3 หรือเอกสารอื่น ๆ ที่แสดงความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
– ภาพถ่ายบริเวณหรือส่วนที่จะดำเนินการ หรือกำลังดำเนินการ
– แบบแปลนของอาคารที่จะต่อเติม หรือแบบแปลนที่เกี่ยวข้องที่สามารถประมาณการราคาได้
– หลักฐาน เอกสาร ที่แสดงการซ่อมแซม ปรับปรุง
– ใบขออนุญาตต่อเติม ซ่อมแซมอาคาร กรณีที่แบบต้องขออนุญาตก่อนต่อเติม
– สัญญาจ้างเหมา หรือใบเสนอราคา หรือเอกสารที่แสดงราคาหรือจำนวนเงิน ค่าก่อสร้าง
– สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของกรรมสิทธิ์ในบ้านที่จะดำเนินการ
รายการ รายละเอียด
อื่น ๆ – สหกรณ์ฯ อาจไปตรวจสอบก่อนหรือหลังการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ หรือตรวจสอบความคืบหน้าระหว่างดำเนินการเป็นครั้ง ๆ ไป โดยค่าใช้จ่ายการตรวจสอบ ผู้กู้ต้องเป็นผู้รับผิดชอบ และถือใช้ตามอัตราที่กำหนดไว้ในประกาศฯ ที่ว่าด้วยเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์โดยอนุโลม
– ดอกเบี้ยเงินกู้ประเภทนี้ ไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ประมาณการไว้ แต่ต้องไม่เกิน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่รับเงินกู้ และให้แสดงภาพถ่ายต่อสหกรณ์ฯ ภายหลังจากที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันครบกำหนด

หมายเหตุ
1. อัตราดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศสหกรณ์
2. สมาชิกที่ต้องการตรวจสอบสิทธิ์การกู้ ให้ส่งสลิปเงินเดือนล่าสุด และเดือนมีนาคมปี 2563 มาที่สหกรณ์
เพื่อคำนวณสิทธิ์กู้ ในช่องทางดังนี้
(1) Messenger facebook : Wu Saving
(2) Line Official Account : @537sgddw
(3) E-mail : wusaving@hotmail.com