เงินกู้สมาชิก

เงินกู้สมาชิก

ด้านเงินกู้
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินทั่วไป (ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้บริการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินสมาชิกทั่วไปสำหรับสมาชิก)
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับครอบครัวหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของสมาชิก
หลักเกณฑ์
1. ต้องส่งค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน
2. เปิดวงเงินกู้ไม่เกิน 2 เท่าของเงินได้รายเดือน และไม่เกิน 100,000 บาท สุดแต่จำนวนไหนจะน้อยกว่า
3. การรับเงินแต่ละครั้งไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าหุ้น
(เงื่อนไขอื่น ๆ ตามประกาศ)

การผ่อนชำระ
1. สมาชิกที่ได้รับอนุมัติเงินกู้และได้ทำหนังสือสัญญากู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินแล้ว สามารถขอรับเงินกู้ได้ทุกเดือน
โดยไม่ต้องทำสัญญาใหม่ภายใน 12 เดือน นับจากวันทำสัญญา
2. การผ่อนชำระหนี้ : ส่งคืนต้นเงินเท่ากันทุกงวด (เว้นแต่งวดสุดท้าย) และชำระดอกเบี้ยต่างหาก ไม่เกิน 12 งวด

หมายเหตุ
1. อัตราดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศสหกรณ์
2. สมาชิกที่ต้องการตรวจสอบสิทธิ์การกู้ ให้ส่งสลิปเงินเดือนล่าสุด และเดือนมีนาคมปี 2563 มาที่สหกรณ์
เพื่อคำนวณสิทธิ์กู้ ในช่องทางดังนี้
(1) Messenger facebook : Wu Saving
(2) Line Official Account : @537sgddw
(3) E-mail : wusaving@hotmail.com

ด้านเงินกู้

เงินกู้พิเศษแบบหมุนเวียน ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้บริการเงินกู้พิเศษแบบหมุนเวียนสำหรับสมาชิก

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับครอบครัวหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของสมาชิก

หลักเกณฑ์
1. ต้องส่งค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวดเดือน
2. สมาชิกที่มีสิทธิขอทำวงเงินกู้พิเศษแบบหมุนเวียนได้ จะต้องมีทุนเรือนหุ้น หรือเงินฝาก (รวมกันทุกบัญชีที่ใช้
เป็นหลักประกัน) เป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่า 10,530 บาท
3. การรับเงินแต่ละครั้งต้องไม่น้อยกว่า 10,000 บาท และไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าหุ้น
(เงื่อนไขอื่น ๆ ตามประกาศ)

การผ่อนชำระ
1. สามารถขอรับเงินกู้ได้ทุกเดือน โดยไม่ต้องทำสัญญาใหม่ภายใน 15 ปี นับจากวันทำสัญญา เว้นแต่มูลค่าหุ้นจะเพิ่มขึ้นมากกว่าวงเงินที่เปิดไว้ สามารถขอเปิดวงเงินใหม่ได้
2. การผ่อนชำระหนี้ : ส่งคืนต้นเงินเท่ากันทุกงวด (เว้นแต่งวดสุดท้าย) และชำระดอกเบี้ยต่างหาก ขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 500 บาท ไม่เกิน 180 งวด
3. การผ่อนชำระกำหนดดังนี้
(1) กรณี ณ ขณะใดขณะหนึ่งมีหนี้เงินกู้หลายประเภท ให้ผ่อนชำระหนี้โดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือนของผู้กู้ 
(2) กรณี ณ ขณะใดขณะหนึ่งมีหนี้เงินกู้เฉพาะเงินกู้พิเศษแบบหมุนเวียน ใช้สิทธิเรียกร้องในบัญชีเงินฝากเป็นประกัน  และไม่มีภาระค้ำประกัน
มีสิทธิเลือกการผ่อนชำระหนี้ โดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือนของผู้กู้ ณ ที่จ่าย หรือโดยวิธีหักผ่านบัญชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์ในสหกรณ์ของสมาชิก

หมายเหตุ
1. อัตราดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศสหกรณ์
2. สมาชิกที่ต้องการตรวจสอบสิทธิ์การกู้ ให้ส่งสลิปเงินเดือนล่าสุด และเดือนมีนาคมปี 2563 มาที่สหกรณ์เพื่อ
คำนวณสิทธิ์กู้ ในช่องทางดังนี้
(1) Messenger facebook : Wu Saving
(2) Line Official Account : @537sgddw

ด้านเงินกู้
เงินกู้พิเศษ เพื่อการเคหะสงเคราะห์

หลักเกณฑ์
– สมาชิกต้องส่งค่าหุ้นรายเดือนมาแล้วไม่น้อยกว่า 36 เดือน

เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์
   ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้บริการเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์

วัตถุประสงค์ ให้เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของตนเอง และหรือครอบครัว และให้เป็นไปตามที่กำหนดดังนี้
1. เพื่อซื้อที่ดินพร้อมบ้าน หรืออาคารพาณิชย์ หรือทาวน์เฮ้าส์ หรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างบ้าน (กรณีการกู้
เพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างบ้านจะต้องเป็นการกู้เพื่อดำเนินการในคราวเดียวกัน)
2. เพื่อซื้ออาคารชุด หรือห้องชุด
3. เพื่อปลูกสร้างบ้าน บนที่ดินของตนเอง หรือของคู่สมรส หรือของบิดาและหรือมารดาของผู้กู้ หรือบนที่ดิน
ที่ตนเองมีกรรมสิทธิ์ร่วมกับคู่สมรส หรือบิดาและหรือมารดาของผู้กู้
4. เพื่อต่อเติมบ้าน(ไม่มีสิทธินำดอกเบี้ยไปลดหย่อนภาษีเงินได้ตามกฎหมายได้ โดยเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
ประมวลรัษฎากร)
5. เพื่อไถ่ถอนบ้าน หรือบ้านพร้อมที่ดิน หรืออาคารชุด หรืออาคารที่พักในรูปแบบอื่น ที่ได้จำนอง อันเนื่องจาก
การกู้เงินเพื่อการเคหะจากสถาบันการเงินอื่น

*** การกู้เพื่อบ้านแฝด บ้านทาวน์เฮาส์ อาคารพาณิชย์ กรณีมีความจำเป็นต้องการกู้อาคารหลังติดกันมากกว่า 1 หลัง อนุโลมให้เป็นการกู้วลัยลักษณ์เคหะ 1 แต่ต้องไม่เกิน 2 หลังติดกัน โดยต้องเป็นอาคารที่มีด้านหน้าอยู่ในทิศทางเดียวกัน
ใช้ผนังด้านข้างร่วมกัน และต้องเป็นการกู้ในคราวเดียวกัน

การผ่อนชำระ

1. ระยะเวลา : ต้องทำสัญญาผ่อนชำระอย่างน้อย 36 งวด (3 ปี) รายละเอียดดังนี้
(1) ไม่ทำประกันชีวิต ผ่อนชำระสูงสุด 300 งวดเดือน และไม่เกินอายุ 60 ปี
(2) ทำประกันชีวิต ผ่อนชำระสูงสุด 360 งวดเดือน และไม่เกินอายุ 60 ปี
2. รูปแบบการผ่อนชำระ
(1) ส่งคืนต้นเงินเท่ากันทุกงวด (เว้นแต่งวดสุดท้าย) และชำระดอกเบี้ยต่างหาก
(2) ส่งคืนต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวด

เงื่อนไขอื่น ๆ
1. พิจารณาพื้นที่ทุกจังหวัด ซึ่งต้องเกี่ยวเนื่องกับผู้กู้และหรือคู่สมรส และเป็นไปตามประเภทของหลักประกัน ดังนี้
(1) ต้องเป็นพื้นที่ตามสำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้และหรือคู่สมรส หรือ
(2) ต้องเป็นพื้นที่ที่ตั้งอยู่ใกล้สถานที่ทำงานของผู้กู้ และหรือคู่สมรส หรือ
(3) ต้องเป็นพื้นที่ที่บิดา มารดา คู่สมรส ครอบครัวของผู้กู้อาศัยอยู่ ตามสำเนาทะเบียนบ้าน
(4) พื้นที่อื่น นอกเหนือจาก (1)(2)(3) แต่เกี่ยวเนื่องกับผู้กู้ และหรือคู่สมรส ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการ
(5) พื้นที่อื่น เฉพาะกรณีสมาชิก บิดา มารดา และคู่สมรสของสมาชิกที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบ
จากปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และพื้นที่
4 อำเภอ ของจังหวัดสงขลา ได้แก่ อำเภอจะนะ อำเภอนาทวี อำเภอเทพา และอำเภอสะบ้าย้อย
(6) พื้นที่ให้บริการเงินกู้ให้เป็นไปตามประเภทของหลักประกัน ดังนี้
(6.1) กรณีใช้อสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกัน รับพิจารณาทุกจังหวัดทั่วประเทศ ยกเว้น จังหวัดนราธิวาส
ยะลา และปัตตานี โดยการดำเนินการรับจดทะเบียนจำนอง ให้ดำเนินการมอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ หรือกรรมการ หรือสมาชิกโดยความเห็นชอบของผู้มีอำนาจลงนาม
(6.2) กรณีโอนสิทธิเรียกร้องในมูลค่าหุ้น และหรือเงินฝากเป็นหลักประกัน รับพิจารณาทุกจังหวัดทั่วประเทศ
2. ผู้ขอกู้ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมต่าง ๆ รวมทั้งค่าตอบแทน ค่าพาหนะ และค่าที่พัก(ถ้ามี) ตามประกาศที่สหกรณ์กำหนด
3. การชำระหนี้และไถ่ถอนหลักประกันก่อนระยะเวลา 3 ปี จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมร้อยละ 1 ของวงเงินกู้

หลักประกัน
1. ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง อันเกี่ยวเนื่องกับวัตถุประสงค์ของการกู้เงิน และปลอดภาระจำนองรายอื่น
จำนวนเงินให้กู้ได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาประเมิน และตามที่กำหนดดังนี้

เงื่อนไขการกู้ ให้กู้ได้ไม่เกิน
(1) ไม่ทำประกันชีวิต ร้อยละ 85 ของราคาประเมิน
(2) ทำประกันชีวิต (เข้าร่วมโครงการประกันเงินกู้) ร้อยละ 100 ของราคาประเมิน

2. ห้องชุดอันปลอดภาระจำนองรายอื่น กรรมสิทธิ์ของสมาชิกผู้กู้ และหรือคู่สมรส จำนวนเงินให้กู้ได้สูงสุดไม่เกิน
ร้อยละ 100 ของราคาประเมิน และตามที่กำหนดดังนี้

เงื่อนไขการกู้ ให้กู้ได้ไม่เกิน
(1) ไม่ทำประกันชีวิต ร้อยละ 85 ของราคาประเมิน
(2) ทำประกันชีวิต (เข้าร่วมโครงการประกันเงินกู้) ร้อยละ 100 ของราคาประเมิน

3. หลักทรัพย์รัฐบาล ในนามของผู้กู้ หรือผู้กู้และคู่สมรส ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรจำนำ
เป็นประกันเงินกู้รายนั้น จำนวนเงินให้กู้ไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าหลักทรัพย์รัฐบาล
4. โอนสิทธิเรียกร้องในเงินค่าหุ้นของผู้กู้ที่มีอยู่ในสหกรณ์ฯ จำนวนเงินให้กู้ไม่เกินร้อยละ 95 ของ มูลค่าหุ้น
5. เงินฝากของผู้กู้และหรือของบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับผู้กู้ ได้แก่ คู่สมรส บุตร บิดา มารดา ที่มีอยู่ในสหกรณ์ฯ เป็นประกัน จำนวนเงินให้กู้ไม่เกินร้อยละ 95 ของจำนวนเงินฝาก

ขั้นตอนการกู้เงิน (อนุมัติไม่เกิน 30 วันนับแต่วันที่บริษัทประเมินหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารครบถ้วน)
1. ยื่นคำขอกู้ได้ทุกวันทำการ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคำขอและเอกสารประกอบคำขอครบถ้วน
2. จ่ายค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอกู้ร้อยละ 0.1 ของวงเงินกู้ ขั้นต่ำ 500 บาท และสูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท
3. สหกรณ์ส่งเอกสารให้บริษัทประเมินหลักทรัพย์ฯ
4. บริษัทประเมินหลักทรัพย์ฯ นัดหมายผู้ขอกู้เพื่อตรวจหลักทรัพย์ และผู้ขอกู้จ่ายค่าธรรมเนียมการประเมินฯ
ให้บริษัทประเมินหลักทรัพย์ฯ
5. บริษัทประเมินหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารประเมินหลักทรัพย์ให้สหกรณ์
6. สหกรณ์เสนอคณะอนุกรรมการประเมินราคาและตรวจสอบหลักทรัพย์ ประเมินหลักทรัพย์ และเสนอคณะกรรมการเงินกู้ และคณะกรรมการดำเนินการอนุมัติเงินกู้ตามลำดับ
7. สหกรณ์นัดหมายทำนิติกรรมสัญญากู้เงิน และสัญญาจำนองประกัน

หมายเหตุ
1. อัตราดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศสหกรณ์
2. สมาชิกที่ต้องการตรวจสอบสิทธิ์การกู้ ให้ส่งสลิปเงินเดือนล่าสุด และเดือนมีนาคมปี 2563 มาที่สหกรณ์เพื่อ
คำนวณสิทธิ์กู้ ในช่องทางดังนี้
(1) Messenger facebook : Wu Saving
(2) Line Official Account : @537sgddw

เงินกู้พิเศษเพื่อการอเนกประสงค์ ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การให้บริการเงินกู้พิเศษเพื่อการอเนกประสงค์

หลักเกณฑ์

1. สมาชิกต้องส่งค่าหุ้นรายเดือนมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 เดือน
2. วงเงินกู้ไม่เกิน 4,500,000 บาท กู้ขั้นต่ำ 200,000 บาท

การผ่อนชำระ
1. ระยะเวลา  รายละเอียดดังนี้
(1) ไม่ทำประกันชีวิต ผ่อนชำระสูงสุด 180 งวดเดือน และไม่เกินอายุ 60 ปี
(2) ทำประกันชีวิต ผ่อนชำระสูงสุด 240 งวดเดือน และไม่เกินอายุ 60 ปี
2. รูปแบบการผ่อนชำระ
(1) ส่งคืนต้นเงินเท่ากันทุกงวด (เว้นแต่งวดสุดท้าย) และชำระดอกเบี้ยต่างหาก
(2) ส่งคืนต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวด

หลักประกัน
เป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด กรรมสิทธิ์ของสมาชิกผู้กู้ และหรือของคู่สมรส
การใช้ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด ตามวรรคหนึ่ง เป็นหลักประกัน หากที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุด เป็นกรรมสิทธิ์ของคู่สมรส สมาชิกผู้กู้ต้องจัดให้คู่สมรส กู้ร่วมในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์ และในฐานะสมาชิก หรือในฐานะสมาชิกสมทบ แล้วแต่กรณี

ขั้นตอนการกู้เงิน (อนุมัติไม่เกิน 30 วันนับแต่วันที่บริษัทประเมินหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารครบถ้วน)
1. ยื่นคำขอกู้ได้ทุกวันทำการ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคำขอและเอกสารประกอบคำขอครบถ้วน
2. จ่ายค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอกู้ร้อยละ 0.1 ของวงเงินกู้ ขั้นต่ำ 500 บาท และสูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท กรณีที่ใช้
หลักประกันเดิมที่จดจำนองไว้กับสหกรณ์จ่ายเงินมัดจำ 500 บาท (จะได้คืนเมื่อรับเงินกู้ หรือไม่อนุมัติเงินกู้)
3. สหกรณ์ส่งเอกสารให้บริษัทประเมินหลักทรัพย์ฯ
4. บริษัทประเมินหลักทรัพย์ฯ นัดหมายผู้ขอกู้เพื่อตรวจหลักทรัพย์ และผู้ขอกู้จ่ายค่าธรรมเนียมการประเมินฯ
ให้บริษัทประเมินหลักทรัพย์ฯ
5. บริษัทประเมินหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารประเมินหลักทรัพย์ให้สหกรณ์
6. สหกรณ์เสนอคณะอนุกรรมการประเมินราคาและตรวจสอบหลักทรัพย์ ประเมินหลักทรัพย์ และเสนอคณะกรรมการเงินกู้
อนุมัติเงินกู้ตามลำดับ
7. สหกรณ์นัดหมายทำนิติกรรมสัญญากู้เงิน และสัญญาจำนองประกัน

เงื่อนไขอื่น ๆ
1. กรณีที่สมาชิกมีหนี้เงินกู้พิเศษเพื่อการอเนกประสงค์ สามารถยื่นกู้เงินใหม่ได้ โดยต้องผ่อนชำระหนี้เดิมมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือชำระหนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 25% ของวงเงินกู้ ทั้งนี้ ต้องรับเงินสุทธิไม่น้อยกว่า 100,000 บาท
2. ผู้ขอกู้ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมต่าง ๆ รวมทั้งค่าตอบแทน ค่าพาหนะ และค่าที่พัก(ถ้ามี) ตามประกาศที่สหกรณ์กำหนด
3. การชำระหนี้และไถ่ถอนหลักประกันก่อนระยะเวลา 6 เดือน จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียม 1,000 บาท

หมายเหตุ
1. อัตราดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศสหกรณ์
2. สมาชิกที่ต้องการตรวจสอบสิทธิ์การกู้ ให้ส่งสลิปเงินเดือน ๆ ล่าสุด และเดือนมีนาคมปี 2563 มาที่สหกรณ์เพื่อ
คำนวณสิทธิ์กู้ ในช่องทางดังนี้
(1) Messenger facebook : Wu Saving
(2) Line Official Account : @537sgddw

ด้านเงินกู้

เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ  ประกาศฯ เรื่อง เพื่อการลงทุน

วัตถุประสงค์ เพื่อการลงทุนในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรม และด้านการพาณิชยกรรมของสมาชิกผู้กู้
และหรือของบุตร ของคู่สมรส ของบิดามารดาของสมาชิก หรือของสมาชิกผู้กู้ลงทุนร่วมกับบุคคลอื่น (ต้องมีเอกสาร หลักฐานการดำเนินการร่วมกัน)

หลักเกณฑ์
1. คุณสมบัติของผู้กู้
(1) ต้องเป็นสมาชิกติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน
(2) ต้องถือค่าหุ้นรายเดือนเป็นไปตามเกณฑ์
(3) ต้องมีความสามารถเพียงพอสำหรับการส่งคืนเงินกู้
(4) ณ วันที่ยื่นกู้ ต้องมีค่าหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 15 ของวงเงินกู้ และไม่อนุญาตให้หักเงินกู้ ชำระค่าหุ้น กรณีมีค่าหุ้น
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์
(5) ต้องมีเงินทุนสำรองบางส่วนเพื่อการลงทุนเพิ่มเติม
2. วงเงินกู้ กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของค่าใช้จ่ายในการลงทุน (กรณีทำประกันชีวิต) หรือไม่เกินร้อยละ 80 ของค่าใช้จ่าย
ในการลงทุน (กรณีไม่ทำประกันชีวิต) และไม่เกินวงเงินที่กำหนดดังนี้
(1) เพื่อการกู้เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 500,000 บาท
(2) หรือเพื่อการพาณิชย์ ไม่เกิน 500,000 บาท

การผ่อนชำระ
1. ระยะเวลา : ต้องทำสัญญาผ่อนชำระอย่างน้อย 36 งวด (3 ปี) รายละเอียดดังนี้
(1) ไม่ทำประกันชีวิต ผ่อนชำระสูงสุด 156 งวดเดือน และไม่เกินอายุ 60 ปี
(2) ทำประกันชีวิต ผ่อนชำระสูงสุด 120 งวดเดือน และไม่เกินอายุ 60 ปี
2. รูปแบบการผ่อนชำระ
(1) ส่งคืนต้นเงินเท่ากันทุกงวด (เว้นแต่งวดสุดท้าย) และชำระดอกเบี้ยต่างหาก
(2) ส่งคืนต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวด

หลักประกัน
1. อสังหาริมทรัพย์ กรรมสิทธิ์ของสมาชิกผู้กู้ และหรือบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับสมาชิก ได้แก่ คู่สมรส บิดา มารดา จดทะเบียน
จำนองเป็นประกันเต็มวงเงินกู้ ดังนี้
(1) กรณีทำประกันชีวิต (โครงการประกันเงินกู้)
(1.1) กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 65 ของราคาประเมิน กรณีที่ดินว่างเปล่าไม่ได้ทำประโยชน์
(1.2) กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 85 ของราคาประเมิน กรณีที่ดินว่างเปล่าที่มีการทำประโยชน์
(1.3) กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาประเมิน กรณีที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
(2) กรณีไม่ทำประกันชีวิต
(2.1) กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของราคาประเมิน กรณีที่ดินว่างเปล่าไม่ได้ทำประโยชน์
(2.2) กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของราคาประเมิน กรณีที่ดินว่างเปล่าที่มีการทำประโยชน์
(2.3) กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 85 ของราคาประเมิน กรณีที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
2. สิทธิเรียกร้องในค่าหุ้น กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าหุ้น
3. เงินฝาก กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของเงินฝากที่เป็นหลักประกัน
4. สิทธิเรียกร้องในมูลค่าหุ้นและเงินฝาก กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าหุ้นและเงินฝากทั้งหมดที่เป็นหลักประกัน
กรณีเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติในอัตราร้อยละ 100 ของหลักประกัน ให้ผู้กู้ชำระหนี้เงินกู้งวดแรกในวันรับเงินกู้
หลักประกันตาม 2, 3, 4 จะต้องไม่เป็นหลักประกันเงินกู้อื่น

แนวปฏิบัติและขั้นตอนการยื่นกู้และพิจารณา
1. สมาชิกยื่นคำขอกู้ เอกสารประกอบคำขอกู้ และแผนธุรกิจหรือโครงการลงทุน โดยจัดส่งเป็นเอกสารจำนวน 1 ชุด
และจัดส่งเป็น File ข้อมูล พร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียม 500 บาท
กรณีผู้กู้ขอยกเลิกเงินกู้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ภายหลังจากยื่นคำขอกู้ สหกรณ์ฯ จะไม่คืนค่าธรรมเนียมตาม (1) และให้ถือเป็น
รายได้ของสหกรณ์ฯ
2. จัดส่ง File แผนธุรกิจหรือโครงการลงทุนให้กรรมการเงินกู้เป็นรายคน เพื่อศึกษาแผนธุรกิจหรือโครงการลงทุน
3. คณะกรรมการเงินกู้พิจารณา วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจหรือโครงการลงทุน ทั้งนี้ คณะกรรมการเงินกู้ อาจเชิญ
ผู้กู้ เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา
กรณีต้องมีการปรับปรุง แก้ไข แผนธุรกิจหรือโครงการการลงทุนเพิ่มเติม ให้ผู้กู้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่
คณะกรรมการเงินกู้พิจารณาตาม 3
4. คณะกรรมการเงินกู้ แจ้งผลการพิจารณาความเป็นได้ของแผนธุรกิจหรือโครงการลงทุนต่อสมาชิกผู้กู้ และดำเนินการด้าน
ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์หลักประกัน
การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์หลักประกัน ให้เป็นไปตามประกาศว่าด้วยเพื่อการนั้น
5. คณะทำงานประเมินราคาและตรวจสอบหลักทรัพย์ พิจารณารายงานการประเมินราคาของ ผู้ประเมินราคา พร้อมพิจารณา
การรับรองราคาประเมิน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการเงินกู้
6. คณะกรรมการเงินกู้ พิจารณาให้ความเห็นชอบราคาประเมินหลักประกัน ผลการวิเคราะห์แผนธุรกิจหรือโครงการลงทุน และ
พิจารณาอนุมัติเงินกู้

หมายเหตุ
1. อัตราดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศสหกรณ์
2. สมาชิกที่ต้องการตรวจสอบสิทธิ์การกู้ ให้ส่งสลิปเงินเดือนล่าสุด และเดือนมีนาคมปี 2563 มาที่สหกรณ์เพื่อ
คำนวณสิทธิ์กู้ ในช่องทางดังนี้
(1) Messenger facebook : Wu Saving
(2) Line Official Account : @537sgddw
(3) E-mail : wusaving@hotmail.com

ด้านเงินกู้  

เงินกู้สามัญทั่วไป ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้บริการเงินกู้สามัญทั่วไป

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับครอบครัวหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของสมาชิก

หลักเกณฑ์
1. ต้องส่งค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวดเดือน
2. การขอกู้ขั้นต่ำต้องไม่น้อยกว่า 60,000 บาท และจำนวนเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 70 เท่าของเงินได้รายเดือน และไม่เกิน 3,000,000 บาท (เงื่อนไขอื่น ๆ ตามประกาศ)

การผ่อนชำระ
1. ระยะเวลา
(1) กรณีทำประกันชีวิต ผ่อนชำระไม่เกิน 156 งวด
(2) กรณีไม่ทำประกันชีวิต ผ่อนชำระไม่เกิน 120 งวด
2. รูปแบบการผ่อนชำระ
(1) ส่งคืนต้นเงินเท่ากันทุกงวด (เว้นแต่งวดสุดท้าย) และชำระดอกเบี้ยต่างหาก
(2) ส่งคืนต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวด

เงื่อนไขอื่น กรณีที่สมาชิกมีหนี้เงินกู้สามัญทั่วไป สามารถยื่นกู้เงินสามัญทั่วไปใหม่ได้ โดยต้องผ่อนชำระหนี้เดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือชำระหนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 25% ของวงเงินกู้ กรณีที่ยื่นกู้ก่อนกำหนดเวลา ให้จ่ายค่าธรรมเนียมตามประกาศที่กำหนดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมเงินกู้

หลักประกัน
1. ใช้บุคคล(สมาชิก)ค้ำประกัน อย่างน้อย 2 คน โดยผู้ค้ำประกันต้องมีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
และต้องมีอายุงานเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 12 เดือน
2. เงื่อนไขสำหรับการใช้สมาชิกค้ำประกัน เป็นไปตามประกาศ

เงินได้รายเดือน (ผู้กู้) ใช้ผู้ค้ำประกันขั้นต่ำ 2 ราย หรือผู้ค้ำประกันขั้นต่ำ 3 ราย
(1) ผู้กู้มีเงินเดือนน้อยกว่า 25,000 บาท วงเงินกู้ไม่เกิน 400,000 บาท ใช้ผู้ค้ำประกันขั้นต่ำ 2 ราย  และวงเงินกู้ตั้งแต่ 400,001 บาท ถึง 3,000,000 บาท ใช้ผู้ค้ำประกันขั้นต่ำ 3 ราย
(2) ผู้กู้มีเงินเดือนตั้งแต่ 25,000 บาท ขึ้นไป วงเงินกู้ไม่เกิน 800,000 บาท ใช้ผู้ค้ำประกันขั้นต่ำ 2 ราย  วงเงินกู้ตั้งแต่ 800,001 บาท ถึง 3,000,000 บาท  ใช้ผู้ค้ำประกันขั้นต่ำ 3 ราย

หมายเหตุ
1. อัตราดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศสหกรณ์
2. สมาชิกที่ต้องการตรวจสอบสิทธิ์การกู้ ให้ส่งสลิปเงินเดือนล่าสุด และเดือนมีนาคมปี 2563 มาที่สหกรณ์เพื่อคำนวณสิทธิ์กู้ ในช่องทางดังนี้
(1) Messenger facebook : Wu Saving
(2) Line Official Account : @537sgddw

ด้านเงินกู้

หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญเพื่อปรับปรุงหนี้ (ประกาศ)

วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกจากภาระหนี้สินต่าง ๆ 

หลักเกณฑ์
1. คุณสมบัติสมาชิก
(1) ส่งค่าหุ้นรายเดือนมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน 
(2) มีความตั้งใจ สมัครใจและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
(3) มีความซื่อสัตย์ สุจริต และให้ความร่วมมือกับสหกรณ์ฯ ด้วยดี
(4) เป็นสมาชิกที่มีภาระหนี้ซึ่งกระทบกับรายได้ และการดำรงชีพ เมื่อคำนวณสิทธิการกู้แล้ว
ไม่มีสิทธิหรือไม่สามารถกู้เงินประเภทอื่นกับสหกรณ์ได้

2. วงเงินกู้ไม่เกิน 4,500,000 บาท (เงื่อนไขอื่น ๆ ตามประกาศ)

การผ่อนชำระ
1. ระยะเวลา : ผ่อนชำระไม่เกิน 300 งวด และไม่เกินอายุ 70 ปี
2. รูปแบบการผ่อนชำระ
(1) ส่งคืนต้นเงินเท่ากันทุกงวด (เว้นแต่งวดสุดท้าย) และชำระดอกเบี้ยต่างหาก
(2) ส่งคืนต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวด

หลักประกัน
1. ใช้บุคคล(สมาชิก)ค้ำประกัน อย่างน้อย 2 คน
2. ผู้ค้ำประกันต้องมีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป

เงื่อนไขอื่น ๆ
1. เข้าร่วมโครงการประกันเงินกู้ (ทำประกันชีวิต) และให้หักเงินค่าะเบี้ยประกันจากเงินกู้ 
2. ทำหนังสือยินยอมให้สหกรณ์นำเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนที่ได้รับประจำปี เพื่อชำระหนี้เงินกู้
3. ระหว่างที่มีเงินกู้ จะต้องไม่ก่อหนี้ผูกพันกับสถาบันการเงิน ภายนอกอื่น ๆ อีก เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์

ด้านเงินกู้

เงินกู้สามัญสงเคราะห์พิเศษ ประกาศฯ 

วัตถุประสงค์การกู้ และวงเงิน
หลักเกณฑ์
1. ต้องส่งค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวดเดือน
2. จำนวนเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท (เงื่อนไขอื่น ๆ ตามประกาศ)

การผ่อนชำระ
1. ระยะเวลา : ผ่อนชำระไม่เกิน 60 งวด
2. รูปแบบการผ่อนชำระ
(1) ส่งคืนต้นเงินเท่ากันทุกงวด (เว้นแต่งวดสุดท้าย) และชำระดอกเบี้ยต่างหาก
(2) ส่งคืนต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวด

หลักประกัน
1. ใช้บุคคล(สมาชิก)ค้ำประกัน อย่างน้อย 1 คน
2. ผู้ค้ำประกันต้องมีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป

หมายเหตุ
1. อัตราดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศสหกรณ์
2. สมาชิกที่ต้องการตรวจสอบสิทธิ์การกู้ ให้ส่งสลิปเงินเดือนล่าสุด และเดือนมีนาคมปี 2563 มาที่สหกรณ์เพื่อ
คำนวณสิทธิ์กู้ ในช่องทางดังนี้
(1) Messenger facebook : Wu Saving
(2) Line Official Account : Wu Saving  (@537sgddw)
(3) E-mail : wusaving@hotmail.com

Toggle Content