Previous
Next

: ข่าวประชาสัมพันธ์ 

: ข่าวกิจกรรม/โครงการ

: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่อปี อัตราดอกเบี้ยฝากต่อปี
ออมทรัพย์ทั่วไป 0.75
ออมทรัพย์วันเกิด 3.50
ออมทรัพย์เกษียณสุขใจ 3.25
ออมทรัพย์พิเศษทั่วไป 1.65
ทวีทรัพย์
– ฝากตั้งแต่ 500.00 บาท ถึง 999,999.99 บาท
– ฝากตั้งแต่ 1,000,000.00 บาท ถึง 4,999,999.99 บาท
– ฝากตั้งแต่ 5,000,000.00 บาท ขึ้นไป

1.90

2.00

2.15
ทรัพย์ประดู่
– 24 เดือน
– 36 เดือน

2.60
2.75
ใช้บังคับตั้งแต่วันที่
1 ก.ค.64
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่อปี
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 6.45
เงินกู้สามัญทั่วไป สัญญาที่ผ่อนชำระไม่เกิน 60 งวดเดือน 6.50
เงินกู้สามัญทั่วไป สัญญาที่ผ่อนชำระตั้งแต่ 61 งวดเดือน ขึ้นไป 6.65
เงินกู้สามัญสงเคราะห์พิเศษ 5.00
เงินกู้สามัญเพื่อการเคหะสงเคราะห์ 5.95
เงินกู้สามัญ-เพื่อซื้อคอมพิวเตอร์ แล็ปท๊อป แท็บเล็ต และโมบายดีไวซ์ 1/2565 4.50 (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน)
เงินกู้สามัญต้านภัย Covid-19 5.00 (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน)
เพื่อการเคหะสงเคราะห์-วลัยลักษณ์เคหะ 1/ เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ-เอนกประสงค์
– ทำประกันชีวิต
– ไม่ทำประกันชีวิต5.55
5.75
เพื่อการเคหะสงเคราะห์-วลัยลักษณ์เคหะ 2 / เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ-เอนกประสงค์
– ทำประกันชีวิต
– ไม่ทำประกันชีวิต6.05
6.30
เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ 6.00
เงินกู้พิเศษแบบหมุนเวียน
– กรณีใช้สิทธิเรียกร้องในทุนเรือนหุ้น
– กรณีใช้สิทธิเรียกร้องในเงินฝาก

6.15

ดอกเบี้ยเงินฝากหลักประกัน + 2
เงินกู้พิเศษเพื่อการเอนกประสงค์ 6.50
เงินกู้พิเศษต้านภัย Covid-19 5.00 (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน)
ใช้บังคับตั้งแต่วันที่
1 ส.ค.65
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด