Home / สวัสดิการ

สวัสดิการ

ประกาศการจับสลากทุนการศึกษา ประจำปี 2560

ตามที่สหกรณ์ฯ ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกและสมาชิกสมทบ ประจำปี 2560  โดยมีสมาชิกผู้ขอทุนการศึกษา  มากกว่าจำนวนทุนที่จัดสรรตามประกาศฯ คณะกรรมการดำเนินการฯ ในการประชุมครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560  มีมติเห็นชอบให้สมาชิก(ผู้ขอทุน) ในระดับมัธยมศึกษา / ปวช.  และระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ทุกท่าน  จับสลากทุนการศึกษา  ในวันศุกร์ที่  10  พฤศจิกายน  2560 เวลา  09.00 น. ณ ห้องระเบียงบรรณ 2 อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  หากท่านไม่สามารถจับสลากได้ด้วยตนเอง  กรรมการสหกรณ์ฯ จะเป็นผู้จับสลากแทน ประกาศฯ จับสลากทุนการศึกษา 2560

Read More »

สวัสดิการสำหรับสมาชิกที่ไม่มีบุตร

คณะกรรมการดำเนินการ ชุด 21 ในการประชุมครั้งที่  4/2560 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 เห็นชอบกำหนดสวัสดิการสำหรับที่ไม่มีบุตร รายละ 2,000 บาท โดยต้องมีอายุ 50 ปีขึ้นไป  และอายุสมาชิก 120 เดือนขึ้นไป ทั้งนี้ คู่สมรสเป็นสมาชิกด้วย มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการนี้ในฐานะสมาชิก รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย ประกาศแนบท้าย

Read More »