Home / สวัสดิการ

สวัสดิการ

รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลโครงการ “ชุมชนคนออมเงิน 2558”

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด จัดโครงการ “ชุมชนคนออมเงิน 2558”  เพื่อให้สมาชิกรวมกลุ่ม กันออมเงิน  รู้จักจัดการบริหารเงินให้เกิดการออมเพื่อผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  รู้จักการวางแผนในการใช้จ่ายเงิน  และจัดสรรปันส่วนการจ่ายเงินให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  โดยสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการฯ มีสิทธิ์ได้รับค่าสมนาคุณชุมชนคนออมเงินสำหรับกลุ่มที่มียอดรวมเงินฝากมากที่สุด  2 ลำดับ  นั้น บัดนี้ โครงการ “ชุมชนคนออมเงิน 2558”  ครบกำหนดระยะเวลาฝาก (24 เดือน) แล้ว  มีผู้เข้าร่วม 7 กลุ่ม  (สมาชิก 78 ราย) คณะกรรมการดำเนินการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560  เห็นชอบประกาศกลุ่มที่ได้รับรางวัลโครงการ “ชุมชนคนออมเงิน 2558”  ดังนี้ ที่ ชื่อกลุ่ม (หัวหน้ากลุ่ม) การฝากครบกำหนด (ราย) ค่าสมนาคุณ (บาท) ค่าสมนาคุณ (รางวัล) 1 …

Read More »

รายชื่อสมาชิกที่ได้รับรางวัลโครงการชื่นชมคุณค่าสมาชิก

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด   ได้ออกประกาศฯ เรื่อง โครงการชื่นชมคุณค่าสมาชิก ประจำปี 2560  ฉบับลงวันที่  31  เดือนมกราคม  พ.ศ. 2560  นั้น คณะกรรมการดำเนินการฯ ในการประชุมครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 29  กันยายน  2560  พิจารณาคัดเลือกสมาชิกตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศฯ กำหนดแล้ว เห็นชอบให้ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ได้รับรางวัลโครงการชื่นชมคุณค่าสมาชิก  ดังนี้ ชื่อ – สกุล เลขทะเบียนสมาชิกที่ รางวัลที่ จำนวนเงินรางวัล(บาท) 1. น.ส.หัฏฐกานต์  กรัณย์ไพศาล 10 รางวัลที่ 1 1,500 2. นางณภัทร  ทัศนวิสุทธิ์ 485 รางวัลที่ 2 1,000 3. นางมัณฑนา  ปรีชาติวงศ์ 625 รางวัลที่ 3 …

Read More »

รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ ประจำปี 2560

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด  ได้ประกาศฯ  เรื่อง การรับสมัครทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกหรือของสมาชิกสมทบ ประจำปี 2560  นั้น บัดนี้ สหกรณ์ฯ ดำเนินการคัดเลือกผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ  ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศฯ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา  ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ ซึ่งผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี  2560  ให้มารับทุนการศึกษาด้วยตนเอง  ในวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1  อาคารวิจัย  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  โดยให้แจ้งชื่อเข้าร่วมรับมอบทุนได้ที่ฝ่ายจัดการฯ โทรศัพท์  3172-3, 3180  ภายในวันที่  1  ธันวาคม  2560  กรณีที่ไม่สามารถมารับทุนการศึกษาได้ตนเอง ให้บิดาหรือมารดารับ ทุนการศึกษาแทน โดยไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นมารับทุนการศึกษาแทน  และกรณีไม่ได้มารับทุนการศึกษา สหกรณ์ฯ จะโอนเงิน ทุนการศึกษา เข้าบัญชีออมทรัพย์หรือออมทรัพย์พิเศษ(ของสมาชิกผู้ขอทุนการศึกษา) ในวันที่ 26 …

Read More »

สวัสดิการสำหรับสมาชิกที่ไม่มีบุตร

คณะกรรมการดำเนินการ ชุด 21 ในการประชุมครั้งที่  4/2560 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 เห็นชอบกำหนดสวัสดิการสำหรับที่ไม่มีบุตร รายละ 2,000 บาท โดยต้องมีอายุ 50 ปีขึ้นไป  และอายุสมาชิก 120 เดือนขึ้นไป ทั้งนี้ คู่สมรสเป็นสมาชิกด้วย มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการนี้ในฐานะสมาชิก รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย ประกาศแนบท้าย

Read More »