เงินกู้สามัญ-เพื่อชำระหนี้ภาระค้ำประกัน

คณะกรรมการดำเนินการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2561  เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561  เห็นชอบให้เปิดบริการเงินกู้สามัญ-เพื่อชำระหนี้ภาระค้ำประกัน  ในวงเงินกู้ไม่เกินภาระหนี้ต้นเงินที่คงเหลือรวมดอกเบี้ยที่คงค้างและค่าเบี้ยประกันชีวิต(ถ้ามี)  แต่ไม่เกิน 3 ล้านบาท  อัตราดอกเบี้ย 5.50% ต่อปี ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน  รายละเอียดตามประกาศที่แนบ

ประกาศฯ เงินกู้สามัญ-เพื่อชำระหนี้ภาระค้ำประกัน

About wp20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *