ประกาศฯ เรื่อง การให้บริการเงินกู้สามัญทั่วไป

สหกรณ์ฯ กำหนดประกาศฯ เรื่อง การให้บริการเงินกู้สามัญทั่วไป  ฉบับลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561  โดยกำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมจากประกาศฯ ฉบับเดิม ดังนี้

 • กรณีทำประกันชีวิต ทุนประกันต้องไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท  กรณีที่กู้น้อยกว่า 100,000 บาท  ให้สิทธิทำประกัน  โดยทุนประกัน 100,000 บาท ได้ ทั้งนี้ เงื่อนไขเป็นไปตามประกาศว่าด้วยเพื่อการนั้น และมีเงื่อนไขเพิ่มเติมดังนี้
  (1)      การทำประกันชีวิต  ให้ทำทุนประกันตามวงเงินกู้ และระยะเวลาคุ้มครองตามสัญญากู้เงิน ไม่ต้องฝากเงินเป็นรายเดือน

  (2)      กรณีไม่ทำประกันชีวิต ให้ฝากเงินเป็นรายเดือนเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์วันเกิด หรือออมทรัพย์เกษียณสุขใจ (โดยเลือกบัญชีใดบัญชีหนึ่งเท่านั้น) โดยหักจากเงินได้ ณ ที่จ่าย  และให้ฝากต่อเนื่องตลอดอายุสัญญากู้เงิน  โดยกำหนดอัตราการฝากขั้นต่ำ 30 บาท/เดือน ต่อเงินกู้  100,000 บาท  และมีเงื่อนไขเพิ่มเติมดังนี้

  (2.1) หากกู้เงินน้อยกว่า 100,000 บาท ไม่ต้องฝากเงินเป็นรายเดือน

  (2.2)  กรณีมีมูลค่าหุ้นรวมกับเงินฝาก(1)   ตั้งแต่ 50% ของวงเงินกู้ ไม่ต้องฝากเงินเป็นรายเดือน

  (2.3)  กรณีที่ฝากเงินรายเดือนไว้  และ ณ ขณะใดขณะหนึ่งมีมูลค่าหุ้นรวมกับเงินฝาก(1)   ตั้งแต่ 50% ของเงินกู้คงเหลือ ณ ขณะนั้น

  ให้สมาชิกผู้กู้แจ้งความจำนงขอยกเลิกการส่งเงินฝากรายเดือนได้

 

ประกาศฯ เรื่อง การให้บริการเงินกู้สามัญทั่วไป

About wp20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *