ยกเลิกการพิมพ์ใบรับเงินประจำเดือน

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 23 ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม  พ.ศ. 2561  กำหนดให้สหกรณ์ฯ ไม่ต้องจัดพิมพ์ใบรับเงินประจำเดือน (เป็นกระดาษแบบปกปิด)

โดยสหกรณ์ฯ อัพโหลดใบรับเงินอิเล็กทรอนิกส์เมื่อได้รับเงินจากการหักเงิน ณ ที่จ่าย ครบถ้วน  โดยสมาชิกสามารถ

พิมพ์ใบรับเงินอิเล็กทรอนิกส์จากระบบการพิมพ์ใบรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ในเว็บไซต์(https://saving.wu.ac.th/)  ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป  และหลังจากนี้ให้สหกรณ์ฯ พิมพ์พิมพ์ใบรับเงินประจำเดือน (เป็นกระดาษแบบปกปิด) เฉพาะเดือนกันยายน ปี 2562 – 2564 (3 ปี)

About thanyaporn