สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการเงินกู้สามัญ-เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการ 1/2563

สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการเงินกู้สามัญ-เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการ 1/2563  รายละเอียดดังนี้

  1. สมาชิกผู้กู้ต้องส่งค่าหุ้นรายเดือนมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 งวดเดือน
  2. วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาท  ขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 100,000 บาท  กรณีมีหนี้เงินกู้สามัญเดิม ต้องหักกลบหนี้เงินกู้สามัญ และเงินกู้สามัญอื่น ๆ  รับเงินสุทธิไม่น้อยกว่า 100,000 บาท
  3. ผ่อนชำระหนี้ไม่เกิน 84 งวดเดือน อัตราดอกเบี้ย 6.50% ต่อปี   /  ผ่อนไม่เกิน 180 งวดเดือน  อัตราดอกเบี้ย  6.60% ต่อปี
  4. สมาชิกผู้ค้ำประกัน  ต้องมีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป  และต้อมีเงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิไม่น้อยกว่า 2,000 บาท
  5. ผู้กู้ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิ  หลังหักค่าใช้จ่ายทุกรายการแล้วคงเหลือ ไม่น้อยกว่า 3,000 บาท
  6. การอนุมัติเงินกู้ ดังนี้  (1) กรณีกู้ไม่เกิน 1,000,000 บาท  ยื่นคำขอกู้ได้ทุกวันทำการ  อนุมัติภายใน 3 วันทำการ   (2) กู้เงินตั้งแต่ 1,000,001 บาทขึ้นไป ให้ยื่นคำขอกู้วันที่ 1-8 ของทุกเดือน  มอบคณะกรรมการเงินกู้อนุมัติ
  7. กำหนดวงเงินให้บริการไม่เกิน 40 ล้านบาท  ยื่นคำขอกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 28 ต.ค. 62 – 8 มี.ค. 63

สมาชิกท่านใด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://saving.wu.ac.th/ หรือ โทร.3172-3, 3180

ประกาศฯ

 

 

 

About thanyaporn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *