กำหนดแนวปฏิบัติการขอเปลี่ยนแปลงการส่งค่าหุ้น

สหกรณ์ฯ กำหนดแนวปฏิบัติการขอเปลี่ยนแปลงการส่งค่าหุ้น  ดังนี้

  1. การขอเพิ่มหุ้นรายเดือน
    (1) สมาชิกและสมาชิกสมทบขอเพิ่มค่าหุ้นรายเดือนได้ปีบัญชีละ 2 ครั้ง ดังนี้
    (1.1)  ยื่นแจ้งความประสงค์ได้ระหว่างวันที่ 1 – 30 พ.ย. ของทุกปี
    (1.2)  ยื่นแจ้งความประสงค์ได้ระหว่างวันที่ 1 – 31 พ.ค. ของทุกปี

(2) สมาชิกและสมาชิกสมทบที่ขอเพิ่มค่าหุ้นรายเดือน เนื่องจากค่าหุ้นต่ำกว่าระเบียบ/ประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด  ให้เพิ่มค่าหุ้นรายเดือนได้ทุกเดือนตามความประสงค์ (ให้แนบใบแจ้งเงินเดือนเดือนล่าสุดประกอบการขอเพิ่มค่าหุ้น)

    2. การลดค่าหุ้นรายเดือน/รายปี/รายไตรมาส       

สมาชิกและสมาชิกสมทบที่ขอลดค่าหุ้นรายเดือน  ให้ดำเนินการได้ทุกเดือนตามความประสงค์ และเป็นไปตามอัตราที่สหกรณ์ฯ กำหนด

    3. สมาชิกสมทบที่ขอเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นจากรายปี รายไตรมาส หรือถือหุ้นครั้งเดียว เป็นรายเดือน  ให้ดำเนินการได้ปีบัญชีละ 2 ครั้ง ดังนี้

(3.1)  ยื่นแจ้งความประสงค์ได้ระหว่างวันที่ 1 – 30 พ.ย. ของทุกปี
(3.2)  ยื่นแจ้งความประสงค์ได้ระหว่างวันที่ 1 – 31 พ.ค. ของทุกปี

 

ประกาศฯ

About thanyaporn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *