การให้บริการเงินกู้พิเศษแบบหมุนเวียนสำหรับสมาชิกสมทบ

สหกรณ์ฯ กำหนดการให้บริการเงินกู้พิเศษแบบหมุนเวียนสำหรับสมาชิกสมทบ  โดยกำหนดการขอรับเงินกู้นี้ในแต่ละครั้ง  ต้องไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าหุ้นที่มีอยู่กับสหกรณ์ฯ ณ วันที่รับเงินกู้  และกำหนดเงื่อนไขการรับเงินแต่ละครั้งดังนี้

  1. เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพ/เพื่อการศึกษาบุตรของสมาชิก ตั้งแต่วันที่ 6 ก.พ. 63  ถึงวันที่  31  พ.ค. 63  การขอรับเงินกู้นี้ในแต่ละครั้งจะขอรับจำนวนเงินเท่าไรก็ได้ แต่ครั้งหนึ่งต้องไม่น้อยกว่า 5,000 บาท
  2. ตั้งแต่วันที่ 1  มิ.ย. 63  เป็นต้นไป  การขอรับเงินกู้นี้ในแต่ละครั้งจะขอรับจำนวนเงินเท่าไรก็ได้ แต่ครั้งหนึ่งต้องไม่น้อยกว่า 10,000 บาท

 

ประกาศฯ 

 

About thanyaporn