สหกรณ์ฯ เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ “วิจัยเพื่อพัฒนา เพื่อความก้าวหน้าของสหกรณ์ฯ”

สหกรณ์ฯ เชิญชวนผู้ที่สนใจทั่วไป  เข้าร่วมโครงการ “วิจัยเพื่อพัฒนา  เพื่อความก้าวหน้าของสหกรณ์ฯ”   เพื่อจะได้นำผลการวิจัยมาพัฒนาการดำเนินงานสหกรณ์ฯ โดยสามารถเสนอแบบโครงการวิจัย  หัวข้อดังนี้

1.  ความพึงพอใจและความคาดหวังของสมาชิกต่อการบริการหรือสวัสดิการกับสหกรณ์ฯ หรือ

2.  รูปแบบการสื่อสารของสมาชิกในปัจจุบันและความคาดหวังต่อข่าวสารกับสหกรณ์ฯ

ท่านใดสนใจ  เสนอแบบโครงการวิจัย ได้ตั้งแต่วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์  – วันศุกร์ที่  13  มีนาคม  พ.ศ. 2563  ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ  อาคารไทยบุรี  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  โทร.3172

About thanyaporn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *