เปิดให้บริการเงินกู้สามัญ-เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการ 1/2563

ตามที่คณะกรรมการดำเนินการ  ในการประชุมครั้งที่ 4/2563  เมื่อวันที่ 30  มกราคม  พ.ศ. 2563 เห็นว่าวงเงินที่เปิดให้บริการเงินกู้ 40.0 ล้านบาท ไม่เพียงพอสำหรับการให้บริการเงินกู้  จึงมีมติเห็นชอบให้เปิดบริการเงินกู้สามัญ-เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการ 1/2563  จำนวน 70.0  ล้านบาท  โดยกำหนดยื่นคำขอกู้ได้ตั้งแต่วันที่  28  ตุลาคม  พ.ศ. 2562  สิ้นสุดวันที่  8  มีนาคม  พ.ศ. 2563 ตามประกาศฯ ที่ 26/25563  นั้น

คณะกรรมการดำเนินการ  ในการประชุมครั้งที่  5/2563  เมื่อวันที่  28  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563  เห็นว่าสมาชิกยังสนใจที่จะใช้บริการเงินกู้ฯ  จึงมีมติเห็นชอบให้เปิดบริการเงินกู้สามัญ-เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการ 1/2563 ต่อไป จนหมดวงเงินให้บริการ  จำนวน 70.0 ล้านบาท

ประกาศฯ เปิดให้บริการเงินกู้สามัญ-พัฒนาคุณภาพชีวิต

ประกาศฯ วงเงินให้บริการ

 

ทะเบียนวงเงินกู้สามัญพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการ 1/2563
วงเงินบริการ จำนวน                      70,000,000.00 บาท
ข้อมูล ณ วันที่  15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
เงินกู้อนุมัติ/ทำสัญญารับเงินแล้ว               64,024,000.00
เงินกู้รออนุมัติ/รอประกันตอบรับ                   5,130,000.00
วงเงินให้บริการรวม               69,154,000.00
วงเงินให้บริการคงเหลือ         846,000.00

About thanyaporn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *