เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน-ฝ่าวิกฤต COVID-19

คณะกรรมการดำเนินการ  ในการประชุมครั้งที่ 6/2563  เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 63  เปิดให้บริการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน-ฝ่าวิกฤติ COCID-19  อัตราดอกเบี้ย 3.80% ต่อปี (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน)  ผ่อนชำระหนี้ไม่เกิน 18 งวดเดือน  สำหรับสมาชิกที่มีอายุสมาชิก 6 งวดเดือนขึ้นไป  คำนวณเงินได้คงเหลือสุทธิไม่น้อยกว่า 500 บาท  โดยให้สมาชิกส่งสลิปเงินเดือนล่าสุดให้สหกรณ์ฯ คำนวณก่อน ทาง inbox facebook : wusaving  หรือ fax  :  3172  

1. สมาชิกที่มีมูลค่าหุ้นน้อยกว่า  30,000 บาท  รับเงินกู้ได้ไม่เกิน 20,000 บาท

2. สมาชิกที่มีมูลค่าหุ้นตั้งแต่ 30,000 บาท รับเงินกู้ได้ไม่เกิน 30,000 บาท

เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย. 63 – 31 ส.ค. 63  เวลา 09.00 – 12.00 น.  และ 13.00 – 15.00 น.  โดยให้สมาชิกกรอกแบบฟอร์มให้เรียบร้อย ตามตัวอย่าง (หาพยานเป็นสมาชิก 1 คน)  พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน  และ ใบแจ้งเงินเดือนล่าสุด

ประกาศฯ เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน-ฝ่าวิกฤต

 

download  แบบฟอร์ม

 

click :  ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม

About thanyaporn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *