สหกรณ์ฯ ประกาศรับสมัครสมาชิก เข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ฯ ประกาศรับสมัครสมาชิก เข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ   โดยให้สมาชิกที่สนใจ  ยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานสหกรณ์ฯ ในวันทำการ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 28 ก.ย. 63 – วันศุกร์ที่ 6 พ.ย. 63  ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. เท่านั้น  โดยสมาชิก สามารถดำเนินการอย่างใด  อย่างหนึ่ง ดังนี้

1. ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานสหกรณ์ฯ ภายในวัน เวลา ที่กำหนดข้างต้น

2. ดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซด์สหกรณ์ฯ (https://saving.wu.ac.th/)  และกรอกข้อมูลพร้อมแนบเอกสารประกอบตามที่กำหนดในใบสมัคร นำส่งที่สำนักงานสหกรณ์ฯ ภายในวัน เวลา ที่กำหนดข้างต้น

โดยกำหนดให้สมาชิกลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้งในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 (วันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563) ระหว่างเวลา 12.00 – 14.00 น. 

 

ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ

 

ใบสมัครเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้ง

 

About thanyaporn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *