สหกรณ์ฯ ประกาศการจับสลากทุนการศึกษา ประจำปี 2563

ตามประกาศฯ เรื่อง   การรับสมัครทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกและสมาชิกสมทบ ประจำปี 2563 ที่  55/2563  ได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาไว้  ในระดับการศึกษาเดียวกัน  หากมีจำนวนผู้ขอรับทุนมากกว่าจำนวนทุนที่จัดสรร  ให้ใช้วิธีจับสลาก  โดยบุคคลใดยื่นขอทุนก่อน  ให้มีสิทธิ์จับสลากก่อน  ในการนี้ มีสมาชิกผู้ขอทุนการศึกษา มากกว่าจำนวนทุนที่จัดสรรตามประกาศฯ  คณะกรรมการดำเนินการฯ ในการประชุมครั้งที่ 12/2563   เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563  มีมติเห็นชอบให้จัดสรรทุนการศึกษา ประจำปี 2563 ดังนี้

ระดับการศึกษา

ทุนละ (บาท) จำนวนทุนที่

จัดสรรได้

จำนวนเงิน

(บาท)

ชั้นประถมศึกษา

1,200

25 30,000
ชั้นมัธยมศึกษา / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

1,600

26

41,600

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) /อนุปริญญา /ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

2,000

13

26,000

รวม   64

97,600

 

                         และให้จับสลากทุนการศึกษาบุตร  ในระดับชั้นประถมศึกษา,  ระดับชั้นมัธยมศึกษา/ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.),  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)/อนุปริญญา/ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563  เวลา  14.00 น. ณ ห้องระเบียงบรรณ 2  อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  โดยมีกรรมการดำเนินการเป็นผู้จับสลาก  และเชิญสมาชิกร่วมเป็นพยานการจับสลากทุนการศึกษา  ซึ่งกรรมการและพยานเป็นผู้ไม่มีส่วนในการยื่นขอทุนบุตรใด ๆ ทั้งสิ้น

 

อนึ่ง สมาชิกที่มีสิทธิได้รับทุนการศึกษาบุตรทุกระดับชั้น  ต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกจนถึงวันที่               

รับมอบทุนการศึกษา (จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

 

ประกาศฯ 

 

About thanyaporn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *