รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกหรือสมาชิกสมทบประจำปี 2563

สหกรณ์ฯ ประกาศฯ รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรฯ  โดยให้มารับทุนการศึกษาด้วยตนเอง  ในวันพฤหัสบดีที่ 26  พ.ย. 63  เวลา 09.00 น. ณ ห้องตุมปัง  ชั้น 3  อาคารบริหาร   โดยให้แจ้งชื่อเข้าร่วมรับมอบทุนได้ที่ฝ่ายจัดการฯ โทรศัพท์  73172-3, 73180  ภายในวันศุกร์ที่  13  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563   กรณีที่ไม่สามารถมารับทุนการศึกษาได้ตนเอง ให้บิดาหรือมารดารับทุนการศึกษาแทน โดยไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นมารับทุนการศึกษาแทน  และกรณีไม่ได้มารับทุนการศึกษา          สหกรณ์ฯ จะโอนเงินทุนการศึกษา เข้าบัญชีออมทรัพย์  หรือออมทรัพย์พิเศษ (ของสมาชิกผู้ขอทุนการศึกษา) ในวันที่ 15  ธ.ค. 63

 

 

ประกาศฯ รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาฯ

About thanyaporn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *