สหกรณ์ฯ หยุดทำการ

ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22  กันยายน  พ.ศ. 2563  กำหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 19             และวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563 เป็นวันหยุดราชการ เพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ  และให้เลื่อนวันหยุดชดเชยวันคล้าย           วันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  วันชาติ และ         วันพ่อแห่งชาติ จากเดิมวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563  เลื่อนเป็นวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563  เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไทย และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศไทย เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้การท่องเที่ยวของประเทศไทยได้รับผลกระทบอย่างหนัก  นั้น

            คณะกรรมการดำเนินการ ในการประชุมครั้งที่  1/2564   เมื่อวันที่  29  ตุลาคม พ.ศ. 2563  มีมติเห็นชอบให้สหกรณ์ฯ หยุดทำการ ดังนี้

  1. วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 และวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
  2. เลื่อนวันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  จากเดิมวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2563  เป็นวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2563

 

ประกาศฯ 

 

About thanyaporn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *