การกำหนดอัตราเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนประจำปี 2563

ด้วยคณะกรรมการดำเนินการ (ชุดที่ 24) ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน   พ.ศ. 2563  ได้พิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563  และเห็นชอบอัตราเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ซึ่งเป็นอัตราที่จะนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563  พิจารณาอนุมัติในวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ดังนี้

  1. เงินปันผลอัตรา 5.11%
  2. เงินเฉลี่ยคืนอัตรา 12.09%

จากผลประกอบการในรอบปีที่ผ่านมา มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่สำคัญหลายประการที่สหกรณ์ฯ ต้องคำนึงและบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของสมาชิก อาทิ การบริหารเงินที่เข้าสู่ระบบสหกรณ์ฯ ส่งผลให้สหกรณ์ฯ มีสภาพคล่องสูง การบริหารจัดการเพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสม ภายใต้สถานการณ์ดอกเบี้ยที่สถาบันการเงินปรับลดลงต่อเนื่อง แม้สหกรณ์ฯ จะมีผลกำไรเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 2.73 ล้านบาท หรือเท่ากับ 7.01% ขณะที่ ทุนเรือนหุ้นก็เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 42.89 ล้านบาท หรือเท่ากับ 9.76%  ผลจากการจัดสรรดังกล่าว สรุปดังนี้

  1. จำนวนเงินปันผลที่จัดสรรเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเท่ากับ 2.04  ล้านบาท  คิดเป็น 74.59% ของกำไรที่เพิ่มขึ้น
  2. จำนวนที่เหลือเป็นเงินเฉลี่ยคืน ทุนสำรอง และอื่น ๆ เพิ่มขึ้น 0.67 ล้านบาท คิดเป็น 24.67% ของกำไรที่เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ แม้ผลประกอบการจะมีกำไรมากกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ แต่ด้วยสมาชิกให้ความสำคัญกับการออมเงิน ทั้งในรูปแบบของเงินฝาก และเงินค่าหุ้นจำนวนมากขึ้น ทำให้ต้องจัดสรรเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนเพื่อสมาชิกอย่างสมเหตุสมผลตามอัตราดังกล่าวมาแล้ว

ในการนี้ สมาชิกสามารถตรวจสอบจำนวนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนประจำปี 2563 ตามอัตราดังกล่าวจาก เว็บไซต์สหกรณ์ฯ : https://saving.wu.ac.th/ คอลัมน์ “ข้อมูลสมาชิก <>ใบรับเงินออนไลน์”

About thanyaporn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *