สหกรณ์ฯ เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ “รณรงค์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า”

เพื่อให้สมาชิกและสมาชิกสมทบ(ลูกจ้างชั่วคราว) ของสหกรณ์ฯ   ได้มีส่วนร่วมในการรณรงค์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า  ส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจ ในการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน อย่างคุ้มค่า ประหยัดและมีประสิทธิภาพ  และนำมาปฎิบัติใช้ในชีวิตประจำวัน  จากการเรียนผ่านรู้สื่อออนไลน์ และร่วมลุ้นรับรางวัลจากสหกรณ์ฯ  โดยการเปรียบเทียบเปอร์เซ็นการใช้ไฟฟ้า ตั้งแต่เดือน มิ.ย. – ส.ค. 64  จำนวน 3 เดือน กับค่าไฟฟ้าเดือน พ.ค. 64 โดยพิจารณาสถิติการใช้ไฟฟ้าที่ลดลงมากที่สุด   ลุ้นรางวัลรวม 5,000 บาท

วิธีการดำเนินการ  ดังนี้

  1. ให้สมาชิกและสมาชิกสมทบ(ลูกจ้างชั่วคราว) ทุกคนสามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้ตามที่อยู่จริงที่ตนเองได้อาศัยอยู่  กรณีที่สมาชิกอยู่บ้านเลขที่เดียวกัน  มีสิทธิเข้าร่วมได้เพียง 1 คน  เท่านั้น
  1. ให้สมาชิกได้เรียนรู้ลิงค์ https://www.youtube.com/watch?v=UPzu_TIelsU  วิธีการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
  2. ให้สมาชิกกรอกใบสมัครแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ และตอบแบบทดสอบความรู้ จำนวน 5 ข้อ ผ่าน google form      https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddhn_aJZp9NNbHLLiGtvdXIRFO4LOuGt2CPUOmRnqxFH7Ufw/viewform
    ระหว่างวันอังคารที่ 1 มิ.ย. 64-วันพฤหัสบดีที่ 15 ก.ค. 64  ก่อนมีการส่งสถิติการใช้ไฟฟ้า
  3. ให้สมาชิกที่กรอกใบสมัครแล้ว ส่งสถิติการใช้ไฟฟ้า ตั้งแต่เดือน พ.ค. – ส.ค. 64 ให้สหกรณ์ฯ ระหว่างวันที่ 20 ส.ค. 64 ถึงวันพุธที่ 15 ก.ย. 64
  4. สหกรณ์ฯ เปรียบเทียบเปอร์เซ็นการใช้ไฟฟ้า ตั้งแต่เดือน มิถุนายน – สิงหาคม พ.ศ. 2564 จำนวน 3 เดือน กับค่าไฟฟ้าเดือนพฤษภาคม 2564 โดยพิจารณาสถิติการใช้ไฟฟ้าที่ลดลงมากที่สุด  เช่น

งวดเดือน

จำนวนหน่วย เปรียบเทียบเปอร์เซ็นการใช้ไฟฟ้ากับเดือน พ.ค. 64 (%)

สถิติ

% เพิ่มขึ้น

(ลดลง)

พฤษภาคม 2564

393

100.00

มิถุนายน 2564

298

75.83

(24.17)

กรกฎาคม 2564

402

102.29

2.29

สิงหาคม 2564

361

91.86

(8.14)

ประหยัดไฟฟ้า

30.02

 

6.       เกณฑ์การตัดสิน  ผลการพิจารณาตัดสินโดยคณะกรรมการดำเนินการ ถือเป็นอันสิ้นสุด

เกณฑ์การตัดสิน

  1. สมาชิกที่มีสถิติการใช้ไฟฟ้าที่ลดลงมากที่สุด ได้รับรางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล  เป็นเงิน 1,500 บาท และสมาชิกที่มีสถิติการใช้ไฟฟ้าลดลงลำดับถัด ๆ ไป ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 7 รางวัล  รางวัลละ 500 บาท เป็นเงิน 3,500 บาท
  2. กรณีที่มีผู้ได้รับรางวัลที่ 1 เกิน 1 ราย ให้นำเงินรางวัลที่ 2 เฉพาะส่วนที่เกิน คนละ 500 บาท มารวมเป็นรางวัลที่ 1 และเฉลี่ยเงินรางวัลเท่า ๆ กัน  ส่วนเงินรางวัลที่เหลือให้เป็นเงินรางวัลที่ 2  โดยเงินรางวัลรวมทั้งหมดไม่เกิน 5,000 บาท
  3. ในกรณีที่มีผู้ได้รับรางวัลไม่เป็นไปตามที่กำหนด มอบให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณา

 

About thanyaporn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *