สหกรณ์ฯ กำหนดมาตรการช่วยเหลือสมาชิก เพื่อสู้ภัยไวรัสโควิด-19

สหกรณ์ฯ กำหนดมาตรการช่วยเหลือสมาชิก เพื่อสู้ภัยไวรัสโควิด-19 ดังนี้
1. ขอลดค่าหุ้นรายเดือน ขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 100 บาท ไม่เกิน 6 เดือน
2. ขอผ่อนผันชำระหนี้เงินกู้ประจำงวด ไม่เกิน 2 สัญญา โดยต้องชำระดอกเบี้ยตามปกติ และชำระเงินต้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 500 บาท ไม่เกิน 6 เดือน
โดยให้สมาชิกยื่นคำขอ ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ โทร. 73172
– ยื่นคำขอวันที่ 2 – 10 ส.ค. 64 มีผลผ่อนผัน ตั้งแต่เดือน ส.ค. 64 เป็นต้นไป
– ยื่นคำขอวันที่ 11 ส.ค. -10 ก.ย. 64 มีผลผ่อนผัน ตั้งแต่เดือน ก.ย. 64 เป็นต้นไป
– ยื่นคำขอวันที่ 13 – 30 ก.ย. 64 มีผลผ่อนผัน ตั้งแต่เดือน ต.ค. 64 เป็นต้นไป
download  แบบฟอร์ม
#สมาชิกสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://saving.wu.ac.th/

About thanyaporn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *