ข่าวประชาสัมพันธ์

สหกรณ์ฯ เปิดรับสมัครทุนการศึกษาบุตรสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ ประจำปี 2565

สหกรณ์ฯ เปิดรับสมัครสมัครทุนการศึกษาบุตรสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ ประจำปี 2565  ในระดับการศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา / ปวช. ปวส. / อนุปริญญา / ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สมัครทุนฯ ผ่าน google form  ตามลิ้งค์  https://forms.gle/9LF892iUDGtSk4Mn6 หรือ Scan QR-Code ระหว่างวันที่ 13 มิ.ย. – 31 ส.ค. 65 เท่านั้น ดูประกาศฯ  เพิ่มเติม  

สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการเงินกู้พิเศษ (ใช้สิทธิรับเงินปันผลเป็นประกัน)

สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการเงินกู้พิเศษ (ใช้สิทธิรับเงินปันผลเป็นประกัน) อัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี  รับเงินกู้ได้ 90% ของเงินปันผล ไม่น้อยกว่า 1,000 บาท ยื่นคำขอกู้เงินฯ พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรพนักงาน (ไม่หมดอายุ)  ได้ตั้งแต่วันที่ 5 พ.ค. – 31 ส.ค. 65 ประกาศฯ เงินกู้พิเศษฯ ประกาศฯ การกำหนดอัตราเงินปันผล สำหรับประมวลผลเพื่อการให้บริการเงินกู้พิเศษฯ   แบบฟอร์ม คำขอกู้เงินฯ  (พิมพ์แบบหน้า – หลัง เท่านั้น) หนังสือยินยอมฯ   

สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการเงินกู้สามัญต้านภัย Covid-19

สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการเงินกู้สามัญต้านภัย Covid-19 แก่สมาชิกที่มีอายุสมาชิกไม่น้อยกว่า 6 เดือน  วงเงินกู้ขั้นต่ำ 100,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท ระยะเวลาไม่เกิน 72 งวด อายุไม่เกิน 60 ปี ใช้บุคคลที่เป็นสมาชิกเป็นหลักประกัน  เงินได้คงเหลือสุทธิไม่น้อยกว่า 2,000 บาท  อัตราดอกเบี้ย 5% ต่อปี ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน  กำหนดยื่นคำขอกู้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป   ประกาศฯ  

สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการเงินกู้พิเศษต้านภัย Covid-19

สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการเงินกู้พิเศษต้านภัย Covid-19 แก่สมาชิกที่มีอายุสมาชิกไม่น้อยกว่า 12 เดือน  วงเงินกู้ขั้นต่ำ 100,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท ระยะเวลาไม่เกิน 72 งวด อายุไม่เกิน 60 ปี ใช้สิทธิเรียกร้องในมูลค่าหุ้นไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าหุ้นเป็นหลักประกัน  เงินได้คงเหลือสุทธิไม่น้อยกว่า 2,000 บาท  อัตราดอกเบี้ย 5% ต่อปี ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน  กำหนดยื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป   ประกาศฯ     

เปิดให้บริการเงินกู้สามัญ-เพื่อซื้อคอมพิวเตอร์ แล็ปท๊อป แท็บเล็ต และโมบายดีไวซ์

สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการเงินกู้สามัญ-เพื่อซื้อคอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป แท็บเล็ต และโมบายดีไวซ์  วงเงินกู้ขั้นต่ำ 10,000 บ. ไม่เกิน 50,000 บาท ผ่อนชำระหนี้สูงสุดไม่เกิน 48 งวด อัตราดอกเบี้ย 4.50% ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน ตั้งแต่บัดนี้ – 30 ก.ย. 65  สนใจติดต่อน้องอัส 73172 ดูประกาศฯ เพิ่มเติม