ข่าวประชาสัมพันธ์

สหกรณ์ฯ รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปีบัญชี 2567 – 2568

สหกรณ์ฯ รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปีบัญชี 2567 – 2568  ระหว่างวันศุกร์ที่ 15 ก.ย. 66 – วันอังคารที่ 31 ต.ค. 66  ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. เท่านั้น  โดยสามารถรับใบสมัครฯ ได้ที่สำนักงานสหกรณ์ฯ  หรือดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์สหกรณ์ ประกาศฯ รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปีบัญชี 2567 – 2568 ใบสมัคร

สหกรณ์ฯ รับสมัครเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ฯ รับสมัครสมาชิกเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ  ตำแหน่งประธานกรรมการ 1 ตำแหน่ง  และตำแหน่งกรรมการดำเนินการ  6  ตำแหน่ง  ระหว่างวันศุกร์ที่ 15 ก.ย. 66 – วันอังคารที่ 31 ต.ค. 66  ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. เท่านั้น  โดยสามารถรับใบสมัครฯ ได้ที่สำนักงานสหกรณ์ฯ  หรือดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์สหกรณ์ ประกาศฯ รับสมัครเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ดาวน์โหลดใบสมัคร  (พิมพ์หน้า-หลัง เท่านั้น)

สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์โครงการ 1 / เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่น ๆ

สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์โครงการ 1 / เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่น ๆ อัตราดอกเบี้ยถูก  มีเงินเฉลี่ยคืน ผ่อนนาน ตั้งแต่บัดนี้ – 8 ธ.ค. 66  วงเงินรวมไม่เกิน 100 ลบ.  สนใจสอบถาม T. 73172-3 ดูประกาศฯ เพิ่มเติม

สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการเงินกู้สามัญ Covid-19

สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการเงินกู้สามัญต้านภัย Covid-19  ขั้นต่ำ 100,000 บาท ไม่เกิน 500,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 5.00% ต่อปี  สามารถดูรายละเอียดได้ตามประกาศฯ  เงินกู้สามัญต้านภัย-Covid-19-2-5-65

สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการเงินกู้พิเศษ Covid-19

สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการเงินกู้พิเศษ Covid-19 ขั้นต่ำ 100,000 บาท ไม่เกิน 500,000 บาท  อัตราดอกเบี้ย 5.00% ต่อปี  สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ประกาศฯ เงินกู้พิเศษต้านภัย-Covid-19-2-5-65

ดาวน์โหลดรายงานกิจการประจำปี 2565

ดาวน์โหลดรายงานกิจการ รายงานกิจการประจำปี  (ฉบับเต็ม) สรุปผลการดำเนินงาน ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2564 ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ ระเบียบวาระที่ 4.1 อนุมัติงบการเงินประจำปีบัญชี 2565 / 4.2 อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีบัญชี 2565 ระเบียบวาระที่ 4.3 กำหนดค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบกิจการ / 4.4 กำหนดค่าเบี้ยเลี้ย ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักฯ ระเบียบวาระที่ 4.5 อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายฯ / 4.6 กำหนดวงเงินกู้ยืมค้ำประกันฯ ระเบียบวาระที่ 4.7 (ร่าง) ข้อบังคับสหกรณ์ฯ ระเบียบวาระที่ 4.8 อนุมัติโอนกองทุนที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการฯ / 4.9 คัดเลือกผู้สอบบัญชีภาคเอกชนฯ ระเบียบวาระที่ 4.10 การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 27 / 4.11 การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประจำปี 2566 ดาวน์โหลดไฟล์นำเสนอ นำเสนอ ระเบียบวาระที่ …

ดาวน์โหลดรายงานกิจการประจำปี 2565 Read More »

สหกรณ์ฯ กำหนดช่องทางยื่นข้อร้องเรียนของสมาชิก เพื่อขอให้ช่วยเหลือ แก้ไข บรรเทาความเดือดร้อน หรือตรวจสอบข้อเท็จจริง เนื่องจากได้รับความเดือดร้อน ความไม่เป็นธรรม หรือพบเห็นการกระทำผิดกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ฯ โดยสามารถยื่นเอกสารตามแบบฟอร์มที่สหกรณ์ฯ กำหนด ส่งผ่าน email : wusaving222@gmail.com  หรือ  ckanchur@wu.ac.th  หรือจะส่งด้วยตนเอง ที่ สนง.สหกรณ์ฯ อาคารไทยบุรี ระเบียบ-การตรวจสอบและแก้ไขปัญหา ประกาศฯ เรื่อง การตรวจสอบและแก้ไขปัญหา แบบฟอร์มการร้องเรียนเป็นเอกสาร    

โครงการการออมสำหรับสมาชิกผู้เกษียณอายุ

สหกรณ์ฯ กำหนดการออมให้สมาชิกที่เกษียณอายุ  ที่ได้รับเงินสะสม หรือเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือเงินชดเชย หรือเงินบำเหน็จ หรือเงินอื่นใดที่ได้มาจากเกษียณอายุ หรือออกจากหน่วยงานต้นสังกัด  มีสิทธิดำเนินการได้ดังนี้ สิทธิซื้อหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของเงินที่ได้รับทั้งหมด  ไม่เกิน 200,000 บาท ฝากเงินออมทรัพย์วันเกิด  ได้ไม่เกิน 1,000,000 บาท ฝากเงินเกษียณสุขใจ  ได้ไม่เกิน 1,000,000 บาท โดยให้ดำเนินการภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับเงิน

การแสดงใบแจ้งเงินเดือนประกอบการทำธุรกรรมเงินกู้กับสหกรณ์ฯ

                      ตามมาตรการการพักชำระหนี้ของธนาคารออมสิน กำหนดไม่ส่งเรียกเก็บหนี้จากเงินได้ ณ ที่จ่ายของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  มีผลตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 เป็นต้นไป ในการนี้ กรณีสมาชิกทำธุรกรรมเงินกู้กับสหกรณ์ฯ  ใบแจ้งเงินเดือนที่แสดงจะมีเงินได้คงเหลือสุทธิเพิ่มมากขึ้น  ประกอบกับธนาคารออมสิน หน่วยให้บริการมหาวิทยาลัยฯ ปิดทำการชั่วคราว  สมาชิกไม่สะดวกขอข้อมูลเปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบภาระหนี้กับธนาคารออมสิน  ทำให้สหกรณ์ฯ ไม่ทราบข้อมูลของสมาชิกที่มีภาระหนี้กับธนาคารออมสิน เพื่อให้การบริการเงินกู้ในช่วงที่ธนาคารออมสินพักชำระหนี้ให้ลูกค้า และไม่กระทบต่อการหักเงินได้ ณ ที่จ่าย ทั้งในส่วนของสหกรณ์ฯ และธนาคารฯ  คณะกรรมการดำเนินการ ในการประชุมครั้งที่ 7/2563  เมื่อวันที่  29  เมษายน พ.ศ. 2563  เห็นชอบให้กำหนดแนวปฏิบัติกรณีสมาชิกทำธุรกรรมการกู้เงินกับสหกรณ์ฯ ดังนี้ สมาชิกผู้กู้ แสดงเอกสารใบแจ้งเงินเดือน ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 และใบแจ้งเดือนเดือนล่าสุด  หรือ แสดงเอกสารใบแจ้งเงินเดือนล่าสุด และหนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบภาระหนี้กับธนาคารออมสิน สมาชิกผู้ค้ำประกัน ต้องแสดงเอกสารใบแจ้งเงินเดือนประจำเดือนมีนาคม  พ.ศ. 2563 และใบแจ้งเงินเดือนล่าสุด กรณีที่ใบแจ้งเงินเดือนเดือนล่าสุด สูงกว่าใบแจ้งเงินเดือนประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 เนื่องจากได้รับการพักชำระหนี้จากสถาบันการเงิน สหกรณ์ฯ จะใช้ใบแจ้งเงินเดือนประจำเดือนล่าสุดมาคำนวณสิทธิการกู้และการค้ำประกัน  …

การแสดงใบแจ้งเงินเดือนประกอบการทำธุรกรรมเงินกู้กับสหกรณ์ฯ Read More »