ข่าวประชาสัมพันธ์

สหกรณ์ฯ รับสมัครทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก และสมาชิกสมทบ ประจำปี 2567

ประกาศฯ เรื่อง ทุนส่งเสริมศึกษาบุตรของสมาชิกและสมาชิกสมทบประจำปี 2567 ตรวจสอบรายชื่อ  ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ ประจำปี 2566  (เปิดไฟล์ pdf)    (เปิด ไฟล์ word) ดาวน์โหลดใบสมัครขอรับทุน  ในระดับประถมศึกษา    ในช่วงระดับชั้นมัธยมศึกษา/ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) / อนุปริญญา /ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า                          วิชาชีพอื่น อาทิ นักเรียนนายสิบทหาร  นักเรียนนายสิบตำรวจ นักเรียนผู้ช่วยพยาบาล  ให้สมัครขอทุน  ผ่าน google form  ตามลิ้งค์  https://forms.gle/2nw8qkLnCRKiC8ra8                […]

สหกรณ์ฯ รับสมัครทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก และสมาชิกสมทบ ประจำปี 2567 Read More »

โครงการ “สร้างวินัย เพิ่มเงินออม WUsavings 28th”

รายละเอียดประกาศฯ “สร้างวินัย เพิ่มเงินออม WUsavings 28th” ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 1. ยังไม่เคยให้หักเงินเดือนเข้าบัญชีเงินฝาก (1.1)  ข้อตกลงการเข้าร่วมโครงการ (พิมพ์หน้า – หลัง)  (1.2)  หนังสือมอบอำนาจให้หักเงิน ณ ที่จ่าย เพื่อเข้าบัญชีเงินฝาก 2.  เพิ่มยอดหักเงินฝาก  (ให้หักเงินเดือนเข้าบัญชีเงินฝากอยู่แล้ว) (2.1)  ข้อตกลงการเข้าร่วมโครงการ (พิมพ์หน้า – หลัง) (2.2)  หนังสือแจ้งความประสงค์ 3. เปิดบัญชีใหม่ (3.1) คำขอเปิดบัญชี (3.2) บันทึกต่อท้ายออมทรัพย์วันเกิด (3.3) บันทึกต่อท้ายออมทรัพย์เกษียณสุขใจ (3.4) หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล (พิมพ์ – หลัง)          

โครงการ “สร้างวินัย เพิ่มเงินออม WUsavings 28th” Read More »

ดาวน์โหลดรายงานกิจการประจำปี 2566

ดาวน์โหลดรายงานกิจการ รายงานกิจการประจำปี  (ฉบับเต็ม) สรุปผลการดำเนินงาน ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2565 ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ ระเบียบวาระที่ 4.1 อนุมัติงบการเงินประจำปีบัญชี 2566 / 4.2 อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีบัญชี 2566  ระเบียบวาระที่ 4.3 ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทางฯ / 4.4 ประกาศฯ เรื่อง ค่าเบี้ยเลี้ยงการปฏิบัติงานและค่าเบี้ยประชุม ระเบียบวาระที่ 4.5 ขออนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีบัญชี 2567 / 4.6 กำหนดวงเงินกู้ยืมค้ำประกันฯ  ระเบียบวาระที่ 4.7 ระเบียบฯ ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ / 4.8 คัดเลือกผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเป็นผู้สอบบัญชี  ระเบียบวาระที่ 4.9 การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 28 / 4.10 การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปีบัญชี 2567-2568ฯ ดาวน์โหลดไฟล์วาระการประชุมนำเสนอที่ประชุมใหญ่ฯ สมาชิกตรวจสอบรายชื่อ /

ดาวน์โหลดรายงานกิจการประจำปี 2566 Read More »

สหกรณ์ฯ กำหนดช่องทางยื่นข้อร้องเรียนของสมาชิก เพื่อขอให้ช่วยเหลือ แก้ไข บรรเทาความเดือดร้อน หรือตรวจสอบข้อเท็จจริง เนื่องจากได้รับความเดือดร้อน ความไม่เป็นธรรม หรือพบเห็นการกระทำผิดกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ฯ โดยสามารถยื่นเอกสารตามแบบฟอร์มที่สหกรณ์ฯ กำหนด ส่งผ่าน email : wusaving222@gmail.com  หรือ  attanan@gmail.com  หรือจะส่งด้วยตนเอง ที่ สนง.สหกรณ์ฯ อาคารไทยบุรี ระเบียบ-การตรวจสอบและแก้ไขปัญหา ประกาศฯ เรื่อง การตรวจสอบและแก้ไขปัญหา  แบบฟอร์มการร้องเรียนเป็นเอกสาร    

Read More »

โครงการการออมสำหรับสมาชิกผู้เกษียณอายุ

สหกรณ์ฯ กำหนดการออมให้สมาชิกที่เกษียณอายุ  ที่ได้รับเงินสะสม หรือเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือเงินชดเชย หรือเงินบำเหน็จ หรือเงินอื่นใดที่ได้มาจากเกษียณอายุ หรือออกจากหน่วยงานต้นสังกัด  มีสิทธิดำเนินการได้ดังนี้ สิทธิซื้อหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของเงินที่ได้รับทั้งหมด  ไม่เกิน 200,000 บาท ฝากเงินออมทรัพย์วันเกิด  ได้ไม่เกิน 1,000,000 บาท ฝากเงินเกษียณสุขใจ  ได้ไม่เกิน 1,000,000 บาท โดยให้ดำเนินการภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับเงิน

โครงการการออมสำหรับสมาชิกผู้เกษียณอายุ Read More »

การแสดงใบแจ้งเงินเดือนประกอบการทำธุรกรรมเงินกู้กับสหกรณ์ฯ

                      ตามมาตรการการพักชำระหนี้ของธนาคารออมสิน กำหนดไม่ส่งเรียกเก็บหนี้จากเงินได้ ณ ที่จ่ายของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  มีผลตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 เป็นต้นไป ในการนี้ กรณีสมาชิกทำธุรกรรมเงินกู้กับสหกรณ์ฯ  ใบแจ้งเงินเดือนที่แสดงจะมีเงินได้คงเหลือสุทธิเพิ่มมากขึ้น  ประกอบกับธนาคารออมสิน หน่วยให้บริการมหาวิทยาลัยฯ ปิดทำการชั่วคราว  สมาชิกไม่สะดวกขอข้อมูลเปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบภาระหนี้กับธนาคารออมสิน  ทำให้สหกรณ์ฯ ไม่ทราบข้อมูลของสมาชิกที่มีภาระหนี้กับธนาคารออมสิน เพื่อให้การบริการเงินกู้ในช่วงที่ธนาคารออมสินพักชำระหนี้ให้ลูกค้า และไม่กระทบต่อการหักเงินได้ ณ ที่จ่าย ทั้งในส่วนของสหกรณ์ฯ และธนาคารฯ  คณะกรรมการดำเนินการ ในการประชุมครั้งที่ 7/2563  เมื่อวันที่  29  เมษายน พ.ศ. 2563  เห็นชอบให้กำหนดแนวปฏิบัติกรณีสมาชิกทำธุรกรรมการกู้เงินกับสหกรณ์ฯ ดังนี้ สมาชิกผู้กู้ แสดงเอกสารใบแจ้งเงินเดือน ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 และใบแจ้งเดือนเดือนล่าสุด  หรือ แสดงเอกสารใบแจ้งเงินเดือนล่าสุด และหนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบภาระหนี้กับธนาคารออมสิน สมาชิกผู้ค้ำประกัน ต้องแสดงเอกสารใบแจ้งเงินเดือนประจำเดือนมีนาคม  พ.ศ. 2563 และใบแจ้งเงินเดือนล่าสุด กรณีที่ใบแจ้งเงินเดือนเดือนล่าสุด สูงกว่าใบแจ้งเงินเดือนประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 เนื่องจากได้รับการพักชำระหนี้จากสถาบันการเงิน สหกรณ์ฯ จะใช้ใบแจ้งเงินเดือนประจำเดือนล่าสุดมาคำนวณสิทธิการกู้และการค้ำประกัน 

การแสดงใบแจ้งเงินเดือนประกอบการทำธุรกรรมเงินกู้กับสหกรณ์ฯ Read More »

กำหนดแนวปฏิบัติการขอเปลี่ยนแปลงการส่งค่าหุ้น

สหกรณ์ฯ กำหนดแนวปฏิบัติการขอเปลี่ยนแปลงการส่งค่าหุ้น  ดังนี้ การขอเพิ่มหุ้นรายเดือน (1) สมาชิกและสมาชิกสมทบขอเพิ่มค่าหุ้นรายเดือนได้ปีบัญชีละ 2 ครั้ง ดังนี้ (1.1) ยื่นแจ้งความประสงค์ได้ระหว่างวันที่ 1 – 30 พ.ย. ของทุกปี (1.2) ยื่นแจ้งความประสงค์ได้ระหว่างวันที่ 1 – 31 พ.ค. ของทุกปี (2) สมาชิกและสมาชิกสมทบที่ขอเพิ่มค่าหุ้นรายเดือน เนื่องจากค่าหุ้นต่ำกว่าระเบียบ/ประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด  ให้เพิ่มค่าหุ้นรายเดือนได้ทุกเดือนตามความประสงค์ ทั้งนี้ การเพิ่มหุ้นจะเพิ่มได้ตามเกณฑ์ขั้นต่ำตามที่ระเบียบกำหนดเท่านั้น (ให้แนบใบแจ้งเงินเดือนล่าสุดประกอบการขอเพิ่มค่าหุ้น) (ต้วอย่าง : นาย ก. เงินเดือน 60,000 บาท ถือหุ้นรายเดือน 1,500 บ. ต่อเดือน (ต่ำกว่าร้อยละ 5 ตามระเบียบกำหนด) กรณีจะเพิ่มหุ้น จะเพิ่มหุ้นรายเดือนได้ 2,000 บ. ต่อเดือน เท่านั้น(ระเบียบกำหนดว่า ผู้มีเงินได้เกินกว่า 40,000 บาท  ถือหุ้นรายเดือน 2,000

กำหนดแนวปฏิบัติการขอเปลี่ยนแปลงการส่งค่าหุ้น Read More »

เวลาทำการ รับ – จ่ายเงิน

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 23 ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 30 มกราคม  พ.ศ. 2562  กำหนดเวลาทำการรับ – จ่ายเงินสดของสหกรณ์ฯ  เป็นเวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น.   และเวลา 13.00 น. ถึง 15.00 น.          

เวลาทำการ รับ – จ่ายเงิน Read More »

แนวปฏิบัติในการจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่ทายาท

สหกรณ์ฯ กำหนดแนวปฏิบัติในการจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่ทายาท  ดังนี้ กรณีที่มีหนังสือแต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์ไว้ให้สหกรณ์ฯ สหกรณ์ฯ จะจ่ายให้แก่ผู้รับผลประโยชน์           ตามที่ได้ระบุไว้ กรณีที่ไม่มีหนังสือแต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์ และผลประโยชน์ที่ได้รับมีจำนวนเงินน้อยกว่า  50,000   บาท  ให้นำเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณาเป็นราย ๆ ไป กรณีที่ไม่มีหนังสือแต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์ และผลประโยชน์ที่ได้รับมีจำนวนเงินตั้งแต่  50,000 บาทขึ้นไป  ให้ทายาทดำเนินการแต่งตั้งผู้จัดการมรดก ประกาศฯ

แนวปฏิบัติในการจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่ทายาท Read More »

แนวปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันของผู้กู้

คณะกรรมการดำเนินการ  ในการประชุมครั้งที่ 8/2560  เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560  เห็นชอบกำหนดแนวปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันของผู้กู้ ประกาศฯ ตามเอกสารแนบท้าย

แนวปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันของผู้กู้ Read More »