ดาวน์โหลด รายงานกิจการประจำปี 2563 – เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

สหกรณ์ฯ กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563  ในวันพุธที่ 23 ธ.ค. 63  เวลาในการลงทะเบียนเข้าประชุม และหยั่งเสียงเลือกตั้ง  ตั้งแต่เวลา 11.00 – 13.30 น. เท่านั้น  โดยสมาชิกและสมาชิกสมทบ  สามารถดาวน์โหลด รายงานกิจการประจำปี 2563  เรื่องเสนอเพื่อทราบ ดังนี้

  1. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
  2. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
  3. ผลการดำเนินงาน และรายงานการปฏิบัติงานตามแผนงานประจำปีบัญชี 2563
  4. การรับสมาชิกใหม่ และสมาชิกลาออก ประจำปีบัญชี 2563
  5. รายงานผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประจำปี 2563

ดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2563 – เรื่องเสนอเพื่อทราบ

 

About thanyaporn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *