สหกรณ์ฯ ประกาศจัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์

สหกรณ์ฯ ประกาศจัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ เพื่อเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ฯ  ประจำปี 2565  (ปีทางบัญชีประจำปี 2565 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565)  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564

โดยส่งหนังสือสมัครพร้อมรายละเอียดประกอบการสมัครให้ครบถ้วน ได้ที่

  1. ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  อาคารไทยบุรี  222  ต.ไทยบุรี  อ.ท่าศาลา  จ.นครศรีธรรมราช  80160  หรือ
  2. E-mail :  wusaving@hotmail.com  (ส่งต้นฉบับภายหลัง)

 

ประกาศการจ้างผู้สอบบัญชี64

About thanyaporn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *